БЪЛГАРСКАТА ДЕМОГРАФСКА НЕРАЗБОРИЯ
Антон Ж. Иванов

1.Лъкатушенията на демографския протекционизъм
 

Първи сблъсъци с непредотвратимата демографска трансформация 

През втората половина на 30-те години на миналия век, паралелно с постепенното стопанско съживяване след преминаването на върха на световната икономическа криза,числеността на новородените деца в България рязко спада. Това снижаване на броя на ражданията се дължи на комплекс от фактори, между които най-значими са: промяна на структурата на фертилния контингент (намаляването през този период на жените в най-активната детеродна възраст от 18 до 23 години порадималочислеността на военновременното поколение, родено в периода 1916-1918 г.); възникването и поддържането на миграционен дефицит след 1926 г., който също допринася за снижаването на броя на жените във фертилна възраст; влошаването на жизненото състояние на населението по време на кризата; засилването на урбанизацията и възприемането на нов (ограничен) модел на семейно възпроизводство в градовете. В тези кризисни времена българите явно започват да осъзнават ограничеността на ресурсите и капацитета на стопанската база на страната, особено недостига на обработваема земя, което предполага промяна на репродуктивното поведение и в селата.

В отговор на спада на раждаемостта, българската държава предприема в началото на 40-те години поредица от мерки за възпиране на срива на демографския растеж. Те обаче са предназначени да насърчават и подкрепят брачността и раждаемостта само сред българите по народност, включително сънародниците ни от присъединените през 1941 г. райони от Беломорието, Вардарска Македония, Поморавието и Тимошко. Тази дискриминационна спрямо останалите етноси политика вероятно е предизвикана не само от националистическия повик на епохата, но и от разбирането, че при някои от инородните етноси репродуктивната ситуация не предполага прилагането на стимули за повишаване на раждаемостта. Също така съществуват опасения, че въпреки непрестанното изселване на турците към Турция[1], относителният дял на мюсюлманите в България (особено в някои райони) се запазва критично висок и е необходимо да бъде балансиран с нарастването на българския елемент в невралгичните зони. Не на последно място пронаталистичните мероприятия се свързват и с необходимостта от демографско възстановяване на българското присъствие в обезбългареното след 1913 г. Беломорие.

Не след дълго България е постигната от поредния военнополитически крах. След претърпените през първите три години от войната поражения от вражеските бомбардировки, от сблъсъците с югославските, гръцките и българските сили на Съпротивата, през септември 1944 г. настъпва бърза ескалация на военната ангажираност, която предизвиква огромни за българските мащаби човешки загуби. СССР обявява война на последното европейско царство и Червената армия преминава през страната, което съвсем не протича толкова безконфликтно, както се представяше в по-късни времена. България е окупирана.

Междувремменно ново българско правителство обявява война на Германия, като същевременно се намира в положение на война с антихитлеристката коалиция. Просъществувал една седмица, този кабинет е свален с преврат, организиран от Отечествения фронт и военните. В настъпилия хаос изтеглящите се от Гърция германски военни сили пленяват значителна част от българските войски на югославска територия и ги отвеждат на северозапад. В България, както и в присъединените от нея земи, се допуска въоръжени групи, свързани с новия режим, да проведатбезотговорни акции на изтребление на десетки хиляди българи, на които е приписвана съпричастност към прегрешенията на старата власт.[2]

За да получи по-благоприятна позиция в края на неудачното участие във войната, Царството се ангажира във военните действия за доразгромяване на Третия райх, което му коства нови многочислени човешки жертви. От друга страна български доброволци се сражават и на страната на германците. Рекапитулацията от участието на България във войната се колебае между 50 до 60 хиляди убити военни и цивилни (загиналите мирни граждани преобладават поради ескалацията на политическата саморазправа), загуба надвишена само от тригодишните интензивни бойни усилия през Първата световна война.

Но това са само преките демографски щети от този период. Свитото семейно възпроизводство поради военната мобилизация и политическата несигурност предотвратяват рязкото нарастване на числеността на новородените, каквото би трябвало да се очаква от началото на 40-те години. Политическите обрати предизвикват и емигрантска вълна през 1944-1945 г.[3]

Не малки са демографските щети сред българите извън пределите на страната, които представляват значителен демографски дял от българската народност, както и значим демографски ресурс и резерв на българската държава. До 1944 г. многобройни жертви дават сънародниците ни в Егейска Македония и западната част на Вардарска Македония, където българските селища са атакувани от гръцки и албански паравоенни части и разбойнически банди. След промените през септември-октомври 1944 г. мнозина българи са избити във Вардарска Македония и Беломорието.

Бойните действия няколкократно минават през териториите в Бесарабия и Украйна, населени с българи. При възстановяването на съветската власт хиляди от тях са заточени в Приуралието, Сибир и Средна Азия, при което смъртността им рязко се покачва. Преселилите се в България съветски граждани са върнати в СССР със съответните последствия. Гладът от 1946-47 г. взима още жертви сред българите в Северното Причерноморие.

Най-голяма вреда по отношение на единството (съответно върху демографския потенциал и териториалния обхват) на българската народност на Балканите е нанесена от денационализацията на македонските българи от 1944 г. нататък. Във Вардарска и Пиринска Македония те насилствено са прогласени за македонци по народност и започва систематично изопачаване на тяхната национална принадлежност и пресичане на приемствеността на народностната им култура, на общността й с другите етнографски области на България. Сходен процес протича и в Егейска Македония, като освен духовния геноцид, българите тук са подложени на пряко физическо унищожение и прогонване при установяването на гръцко неколаборационистко управление през 1944 г. и най-вече по време на Гражданската война от 1946-1949 г. Преобладаващата част от бежанците от там, преминали в България преди подписването на примирието и изтеглянето на войската зад границите от 1941 г., са прехвърлени в Югославия, а при изгнанието от 1948-49 г. са насочени към други народно-демократични държави, въпреки че именно България е тяхното отечество.

В средата на 40-те години българският народ изживява дълбока и трагична социално-политическа и културно-цивилизационна промяна, която ще стане определяща за развитието му до края на столетието, че и до днес. С установяването на следвоенните международни политически структури и статус България се озовава в зоната, оставена под контрола на СССР, което предопределя превръщането й в република с еднопартиен режим и ограничен суверенитет. В страната е наложен етатистки егалитарен модел на функциониране на икономиката[4], който би трябвало да осигури ускореното й индустриализиране и модернизиране в обстановката на надигаща се аграрна криза и произтичащите от нея процеси на социално напрежение и деградация.

В условията на постепенно нарастващо международно напрежение след капитулацията на Германия и Япония и на външнополитическа несигурност и зависимост (особено до подписването на мирния договор от 10 февруари 1947 г.), новите български власти възприемат позиция по отношение на етническите малцинства и религиозните общности противоположна на националистическата политика, провеждана от стария режим през последното десетилетие. Техните културни и религиозни свободи се гарантират от новата конституция, в която също така се забраняват привилегиите основани на народност, произход, вяра. В областтта на насърчаването на раждаемостта и брачността още през 1945 г. дискриминационните ограничения спрямо представителите на останалите етноси, живеещи в България, са премахнати, след изменение и допълнение на Законът за многодетните български семейства от 1943 г., който е преименуван на Закон за многодетните семейства.

Общностите на турците, циганите[5] (единствените значители етнически групи у нас) и българите мюсюлмани (по това време се прави опит да бъдат обособени в особена етноконфесионална група като за етноним се налага самоназванието срещано при някои от тях, определящи се като помаци), част от които преживяват в условия на бедност и безпаричие, получават възможност чрез системата за подпомагане на многодетните семейства да имат достъп до допълнителен доход, заем с облекчени условия и други преимущества, които до тогава са ползвани само от българите. Именно в този момент брачността и раждаемостта в страната рязко се покачват поради следвоенния демографски компенсационен възход, но при мюсюлманите се поддържа по висока раждаемост, отколкото при останалите, като впоследствие продължително се запазва на високи нива. Военновременният опит да бъде стимулирано възпроизводството единствено сред етническите българи фактически дава донякъде обратни резултати като вероятно в първите години след войната насърчава в голяма степен раждаемостта и при малцинствените общности.[6]

Въпреки че през следващите две десетилетия преобладаващата част от видовете помощи за деца са обвързани с наличието на социални осигуровки, те изглежда в голяма степен стимулират раждаемостта сред по-бедните слоеве на населението, доколкото трудовата заетост в държавната и общинската сфера постепенно се разраства.[7] През 1951 г. с приемането на Указ за насърчение на раждаемостта и многодетството (Законът за многодетните семейства е отменен) помощите за деца прогресивно нарастват според поредността на детето до шестото дете, а еднократните помощи и добавките за следващите по ред деца се залагат на най-високото ниво – това за шестото дете (от 1956 г. добавките след първото дете са почти изравнени, но все пак нарастват с възходящата поредност на децата). С този документ на самотните майки се осигуряват извънредни месечни помощи, които ги поставят в привилигировано положение.[8] Раждането и отглеждането на деца се превръща в доходоносна дейност, ако в семейството поне един от родителите има участие в осигурителните фондове.

При мюсюлманите и циганите раждаемостта и естественият прираст (въвеждането на всеобщо безплатно медицинско обслужване намалява смъртността и при тях) остават високи, както заради по-консервативните им традиции, така и поради изолираността им, поддържаща невъзприемчивост към модерни практики. В същото време голяма част от населението на България изживява културен и социално-битов поврат.

Принудително наложеното коопериране на селските стопанства довежда до постепенно отчуждаване на селяните от земята, особено след премахването на поземлената рента за дяловете на кооператорите. Преобразованията в аграрната област с кооперирането на преобладаващата част от собствеността – земя, едър инвентар, работен добитък – съществено снижава възможностите на селските домакинства да задоволяват своите потребности. Домакинствата се преориентират към рациоинализиране на структурата си чрез намаляване на младите членове, още повече че увеличаването на продължителността на живота ги натоварва с грижата за повече стари хора.

Възникналото напрежение в селските райони се уталожва посредством миграция към градовете. Бързото увеличаване на градското население от своя страна предизвиква нарастване на безработицата, а тя аргументира ускорено изграждане на слабоконкурентни индустриални мощности, съответстващи на състоянието на затворения български пазар. Форсирането на индустриализацията се осъществява чрез изтегляне на средства от аграрното производство. В този порочен кръг на икономически растеж обречен на възпроизводство на дефектирани резултати (които периодично предизвикват спад в темпа на растеж), съпроводен от модернизация на бита на населението, бързо се свиват семейните възпроизводствени нагласи и възможности, особено след масираното привличане на жените в градовете в контролираната от държавата трудова сфера.

През втората половина на 50-те години се извършва колективизация на селските стопанства в полупланинските райони. Това задълбочава опустяването на обширни зони в ниските планини[9], доколкото централизирано кооперираните стопанства там трудно биха могли да бъдат рентабилни и да осигуряват на своите членове доход, достатъчен за сносно преживяване, дори след уедряването на ТКЗС-тата. Тези действия са предприети, за да се обхванат от колективизацията стопанствата на мюсюлманите,живеещи предимно в планински и полупланински селища, но в дългосрочен план засягат в деструктивен план предимно населени места с българи християни.[10]

Същевременно засилената урбанизация довежда до възникване в градовете на жилищна и комунална криза, която налага ограничаването на жителството в тях. В тази безизходица стотици хиляди българи отчаяно търсят своето място в новото общество, но мнозина от тях са маргинализирани и е провалена професионалната им и семейна реализация. Залезът на занаятчийсткия сектор, който осигурява значителна заетост и гъвкавост на пазара на труда, допълва картината на социалната криза, предизвикана от бързото и повсеместно одържавяване и форсирането на самоцелната индустриализация.
Културната революция, която настъпва в новите условия на живот, също се отразява върху семейното възпроизводство. Особено въздействие върху брачността и семейното планиране оказва променената перспектива за повишаване на образованието и квалификацията на младите хора. Безплатното образование предоставя шанс на стотици хиляди младежи да получат висококвалифицирани професии. Освен това на два пъти през 1948 и 1959 г. в съответните закони за народната просвета възрастта за задължително образование се увеличава съответно на 15 и 16-годишна възраст на учащите се. Разширяването на възможностите за достъп до културни продукти модернизира начина на живот и преориентира семейните.ценности. Институтите и практиките на патриархалното общество бързо отстъпват пред напора на лаицизма (в случая придружен от атеистична пропаганда) и културното разконсервиране. Тези промени обаче отлагат сключването на брак и разтеглят при голяма част от високобразованите граждани на България времето за раждане на децата им, като това води до утвърждаване на двудетния модел, а немалко от тях се решават само на едно дете или остават без деца. Следва значително намаляване на раждаемостта и застаряване на населението. Особено силно са изразени те при българските граждани, принадлежащи към християнската културна традиция, които бързо възприемат новия начин на живот, докато повечето от мюсюлманите остават затворени в собствената си традиционна културна среда.
През първите десетилетия след 1944 г. са форсирани обществените преобразования и процесите на социално пренапрягане на нацията, възбудени през 1934 г., които в нормална обстановка протичат многократно по-дълго. Стремежът за бързо компенсиране на изоставането в сравнение с развитите държави от Запада въвежда България в един неизпитан режим на национално сплотяване и разединение, като това противопоставяне похабява в голяма степен националната енергия натрупвана за възстановяване от поредицата несполучливи войни. В тази епоха несъмнено са достигнати значителни постижения в модернизацията на страната, излизаща от своята аграрно-консервативна обремененост. От дистанцията на времето обаче все повече проличава, че темповете и обхвата на промените са били твърде ескалирани от политическата незрелост и волунтаристичното самомнение на новите управляващи. Най-важната последица от следването на недалновидната политика е поставянето на българите в условия на стопанско и жизнено възпроизводство съществено ограничаващи тяхната лична и взаимна самореализация. Резултатите са известни.

 

Промяна на курса за интеграция на малцинствата

През десетилетието след края на Втората световна война се преобръщат не само социалната стратификация, стопанскатаи политическата ориентация на България, но в голяма степен е уязвен и деформиран българският характер на държавността. Въпреки патриотичните лозунги, издигани от новите властимащи, страната става зависима не само от СССР, но и от тези съседни държави, които не са се присъединявали към Тройния пакт. В този смисъл съветската хегемония и разделението от Студената война даже предпазват България от нови сътресения (напр. загубата на суверенитет при евентуално въвличане в югославската федерация) или загуба на идентичност (по-нататъшно задълбочаване на македонизацията на македонските българи, а също турцизиране или гърцизиране на някой общности, принадлежащи към българската нация). Тези влияния обаче проникват дори и иззад Желязната завеса.
След провеждането на Априлския пленум на ЦК на БКП през 1956 г. и обновяването на ръководството на партията се предприема курс на възстановяване на единството на българската народност, съществено нарушено от намесата на СССР и Югославия във вътрешните работи на България след войната. Същевременно се предприемат мерки за преустановяване на обособяването и изолирането на големите етнически малцинства – турци и цигани и на мюсюлманската верска общност, доколкото през предходните години те съществено изостават от процесите на социално-икономическо обновление и все по се отделят от българското общество. Тази политика до края на 1989 г. е съпроводена от националистически залитания и нарушения на човешките права, но като цел и резултат представлява отговорно усилие за формиране на единна модерна българска нация. За съжаление, паралелно с опитите за интегриране на етническите малцинства и мюсюлманската общност (които протичат предимно в насока на асимилационно въздействие, докато модернизацията в сравнение с християнското население значително изостава), през първите десетилетия е допуснато недооценяване на значимостта на протичащите демографски процеси при общностите със забавена модернизация, водещи към нарушаване на демографския баланс в полза на малцинствените групи.
През десетилетието след 1944 г. етническото многообразие на българското общество съществено намалява поради изселването на значителна част от турците, евреите, арменците, руснаците, чехите, словаците и пр.[11] В началната фаза на политическата зависимост от СССР прекомерната либерализация на осъществяване на етнокултурното многообразие по образец на съветското многонационално общество обаче създава условия за сплотяване и обособяване на мюсюлманите около турската общност и за евентуалното им автономизиране. Този сепаративен режим поражда реални заплахи за интегритета и целеустременото функциониране на и без това ограничаваната и разбалансирана от социалните преобразувания българска държава. След 1956 г. етнокултурните институции и изяви на малцинствените общности постепенно са приобщени към единната унифицирана държавна политика в образователно-културната сфера. Преустановени са пропагандата и административната намеса, допускащи денационализиране на българите мюсюлмани и македонските българи. Възобновява се проучването на традициите и историята им като неотделима част от българската народност и разработването на адекватни подходи за тяхното възвръщане към българската им принадлежност и светоглед.
В същото време се забелязва неприсъщо бързо увеличаване на числеността на турците поради засилващото се желание на цигани мюсюлмани, татари, че и на българи мюсюлмани да бъдат причислявани към турската общност. Въпреки изселването на близо 156 хиляди турци в средата на века, при преброяването на населението през 1956 г. се оказва, че те са почти колкото са били преди десет години. Това се дължи не само на високия естествен прираст (явно при тях все още не е отминал върховия етап на демографския преход), но и на самоопределянето като турци на мюсюлмани от други народности. Това принуждава властите да предприемат мерки за преустановяване на турчеенето.

 

Таблица № 1 Основни етнически и верски общности в НР България според преброяванията от

1946 и 1956 г. и раждаемост при тях през 1947-1948 г.
Етнически 
и верски
общности
Преброяване

1946[12]

Живородени

1947[13]

Живородени

1948[14]

Преброяване

1956

численост
%
численост
%
численост
%
численост
%
Всичко
7 029 349
100
170 162
100
175 771
100
7 613709
100
Източно- православни

5 967 992

84.9

132 677

78.0

134 683

76.6

-

-

Мюсюлмани
938 418
13.3
35 014
20.6
37 378
21.3
-
-
Българи[15]
5 774 193
82.1
-
-
-
-
6 370 116
83.7
Турци
675 500
9.6
-
-
28 385
16.1
656 025[16]
8.6
Цигани
170 011
2.4
-
-
8 374
4.8
197 865
2.6
Помаци
129 387
1.8
-
-
-
-
136 425
1.8


 

При циганите също протича процес на демографски взрив. Трудно е да се направи точна оценка за реалната им численост и за нейното нарастване, доколкото значителна част от тях предпочитат да не се идентифицират като цигани.[17] (В началото на 50-те години това им желание е подкрепено от властите, които се надяват циганите мюсюлмани да се изселят в Турция, но от Анкара отказват да ги приемат).[18] Темповете имна растеж през втората половина на ХХ век обаче са показателни, че те навлизат във върховата фаза на демографския преход и се задържат продължително с висок естествен прираст. До голяма степен това се дължи на намаляването на смъртността, но това ограничаване на смъртността в младенческа възраст явно е недостатъчно, за да почувстват сигурност за децата си и да имат гаранция за оцеляване на потомството им. Условие задължително за преминаване към ограничен репродуктивен модел.

В края на 1956 г. циганите официално са почти 198 хиляди души. На следващата година проучване проведено от Организационно-инструкторския отдел на Министерския съвет във връзка с подготвяното проектопостановление за уреждане на въпросите на циганското население събира сведения от околийските и градските народни съвети за техните съобщности по места. То установява (твърде условно), че действителният им брой към 1 ноември 1957 г. е 232 445 души[19] или с 35 576 повече от преброяването година по-рано. Според други данни към 1959 г. числеността им е 214 167 души.[20] Тези сведения указват високият им прираст след 1946 г.

Бързо разрастващите се цигански семейства и родове все по трудно функционират в традиционните си роли, доколкото способите им за препитаване се намират под въздействието на задълочаващата се около тях модернизация, която ги превръща в острови на консерватизма и традиционализма. Именно устремното разширяване на циганските фамилии генерира невъзможността на преобладаващата част от съобщностите на този етнос, разпръснати из повечето селища на страната (циганите са най-разсеяното и най-разпространено в географско отношение малцинство у нас), да възприемат модерни модели на житейска и професионална реализация.

Упадъкът на занаятчийството и на общинското самоуправление (българските общини до 1944 г. успешно регулират отношенията, попадащи в техния обзор, включително междуетническите взаимоотношения и порядки) позволяват процесите на деструктивно маргинализиране на голяма част от циганските съобщности да се задълбочат, като за това особено спомага липсата на семейно планиране и нерегулираното възпроизводство на циганските семейства, съпроводено от нарастване на възрастта на преживяване и намаляване на детската смъртност. Принудителното усядане на мигриращите чергарски общности от 1958 г. нататък (което не се случва веднага при част от пътуващите родове, успяващи да се изплъзнат от административната принуда) също допринася за профанизацията им и за формирането на все по-обособяващите се гетоизирани квартали в множество от градовете, чиито местни органи не съумяват да се справят с интегрирането на това жизнерадостно, многолико и трудно поддаващо се на административно управление малцинство.

Опитите за противодействие и преустановяване на номадството, просията, джебчийството сред циганското население започват още от началото на ХХ век, но при народно-демократичната власт натискът за преодоляването на тези отклонения от поведението на мнозинството се увеличава. В новите условия особеният начин на живот и препитание на циганите още повече подчертава различността им и противопоставянето на останалите граждани, а разрастването на семействата и домакинствата и профанизацията на занимаващите се с професионални дейности, за които няма пазар, засилват проявите на девиантно поведение. Кризата на идентичността, прекъсването на връзките с традиционния поминък и бързото нарастване на числеността им създава условия за изключване и пауперизиране на част от техните съобщности, което поддържа високо нивото на противозаконните им прояви.[21]

През 1957-1958 г. държавното и партийно ръководство изготвя програма за работа с циганското население, чрез която би трябвало да се възпрат деструктивните процеси. При преброяването от 1956 г. (репрезентативна обработка) е установено, че 2/3 (67.2 %) от циганите са неграмотни, при турците[22] и помаците са по малко от половината (съответно 48.5 % и 44.8 %), а при българите (без македонските българи) са само 1/5 (19.9 %). Именно затова в приетите постановления по циганския въпрос, освен рестрикциите, се предвиждат мерки за повдигане на бита и образователното ниво на циганите Ограмотяването им е важна задача и поради големия дял младежко население.

За да се преодолее заплахата от нарушаване на етнодемографския баланс като се преустанови турчеенето при другите етноси, изповядвящи исляма, и се ограничи броя на гражданите с небългарски характеристики (лични имена, говорим език, различно от източноправославното християнство вероизповедание) комунистическата партия се решава да предпреме рискована дългосрочна асимилационна политика по отношение на етническите малцинства, а чрез атеистичната пропаганда и срещу верските общности. Първи на натиска на това асимилационно въздействие са подложени циганите. От началото на 60-те години започва подмяната на турско-арабските им имена с български,като до края на 1961 г. са променени имената на 107 хиляди души, от които 45 хиляди турчеещи се до тогава.[23] Започва пререгистрацията им като българи. Не случайно при преброяването през 1965 г. циганите значително намаляват като в някой райони (населени предимно с цигани християни) съвсем оредяват. Отпорът срещу асимилацията е твърде слаб и това подвежда властите

Не така без съпротива протича опитът за подмяна на турско-арабските имена при българите мюсюлмани през 1964 г.[24] След сблъсъците в помашкото село Рибново временно подмяната на имената при българите мюсюлмани е спряна. Насилствената политика на тогавашното държавно ръководство – твърде незряла и слабо подготвена – до голяма степен е отговор на предходната денационализация на българите в съседните държави, в които до голяма степен е установена единна именна система, незачитаща традициите на българската именна номенклатура. Те са предизвикани и от неспособността на новия държавен елит да овладее социалните процеси, възбудени от новата икономическа система, наложена отвън, но провеждана твърде ревностно и несъобразно на съществуващия социален и стопански базис.
 
 

Таблица №2 Основни етнически и верски общности в НР България според преброяването от 1965 и раждаемост при тях през 1960-1974 г.

 
Етнически 
и верски
общности
Живородени

1960[25]

Преброяване

1965

Живородени

1965[26]

Живородени

1970[27]

Живородени

1974[28]

численост
%
численост
%
численост
%
численост
%
численост
%
Всичко
137 483
100
8 227 866
100
125 791
100
138 745
100
149 196
100
Българи[29]
101 900
74.1
7 231 243
87.9
94 478
75.1
109 576
79.0
124 411
83.4
Турци
23 868
17.4
780 928
9.5
22 853
18.2
22 373
16.1
21 404
14.3
Цигани
5 914
4.3
148 874
1.8
3 507
2.8
3 716
2.7
3 134
2.1
Помаци
-
-
-
-
-
-
2 569
1.9
-
-

 

През 60-те години раждаемостта при българите, принадлежащи към християнската конфесионална традиция, се срива. Провалът на етатистката индустриална офанзива изглежда неминуем, но усилията за запазването на властта протакат крайния изход с две десетилетия. През тях следва нов подем и пак упадък в постиженията на тази забележителна технология за икономическо мобилизиране и за разширено прилагане на социалното инженерство, която няма аналог в досегашното историческо развитие. Благодарение на нея България бързо се индустриализира и модернизира, но пък на протакането на етатизма в твърде изчистен вид се дължи изпадането в капана на криза, от която изходът остава неясен.

Бюрократично-полицейската разновидност на социална държава от източен (сатрапски) тип не успява да създаде трайна и уравновесена социално-психологическа обстановка, сред която народът на България да намери нови стопански и нравствени устои на своя духовен общностен интегритет и жизнена целеустременост. Индустриалното общество, изпълнено и функциониращо в командно-административния му вариант, поставя повече препятствия и въпросителни, отколкото да създава условия, среда и перспектива за постигане на социално равновесие и поддържане на социалната динамика в коловоза на напредничавото и благополучно развитие. Но именно по това време България изживя най-мирните и плодотворни години в своята нова история. Заедно с това се извърши и небивала трансформация в социалната структура и практика, белязани от промените във възпроизводството на населението характерни за заключителния етап на демографския преход. Разнопосочната демографска промяна вероятно ще се окаже най-важната и съдбовна превратност за България в потока от преобразования на обществото през тази епоха.

Непредвидените (д)ефекти на пронаталистичната ориеннтация
През 1956 г. в България се осъществява прелом към политика за национално сплотяване и предотвратяване на по-нататъшно дезинтегриране на българската нация.След като съседните държави са реализирали в голяма степен своите национално-консолидационни програми, докато българските управленци осемдесет години имат колебливо отношение по тези въпроси (за този период само през десетилетието 1934-1944 г. е провеждана последователно сходна на останалите балкански държави политика на национална унификация)[30], от втората половина на 50-те години започва епоха на национално единение, продължила тридесет години и придонесла съвместно с модернизационните импулси за формирането на новия облик и характер на съвременната българска нация. В края на 80-те години обаче провалът на преобладаващия дял от инициативите за побългаряване на малцинствените общности става очевиден и впоследствие застрашава българския национален и държавен интегритет.
Основната предпоставка предопредилила неуспеха на националистическите “възродителни” кампании (за разлика от начинанията за възстановяване набългарското самоопределение при македонските българи и на българското самосъзнание при българите мюсюлмани) за интегриране чрез българизиране и секуларизиране на обшествените отношения при българските турци, циганите мюсюлмани, татарите и част от българите мюсюлмани (турчеещите се измежду тях) е елементарният управленски подход на прилагане на административна принуда и открито инцидентно по характера си насилие, които пораждат съпротива и консервативна реакция сред мюсюлманската общност. Българската социалистическа държава е раздвоена в отношението си към малцинствените общности между опитите да ги направи лоялни граждани чрез предоставяне на равноправни условия за развитие (в рамките на ограничаването на частната инициатива) и грубия неумел асимилационен натиск, който постига предимно обратни на желаните резултати. Тази странна противоречива изява наусилията за приобщаване на мюсюлманската общност се дължи както на противостоящите си политически лагери сред управляващите и взаимно опониращите им се становища за работа с малцинствата, така и на политическата незрелост и управленска неграмотност на новосформиращия се елит. Все пак трябва да се добави, че до голяма степен възприемането на несъобразените с реалностите способи на асимилационно въздействие са предизвикани от необходимостта за бързо овладяване на процесите на протичащия демографски взрив сред мюсюлманите у нас през втората половина на ХХ век.
Първоначалните мерки за консолидиране на българската нация са насочени към установяването на единни образователни норми и стандарти, при които българският език е поставен в сърцевината на учебната дейност, и с тях се предотвратява по-нататъшното обособяване и изолиране на децата от небългарски произход, обучавани в малцинствени учебни заведения. Преодоляването на протичащата просветна автономизация (ощетяваща дори учениците от малцинствата, които слабо познават и ползват българския език и с това са неравностойни спрямо учениците с български произход) е правилна стъпка към запазване на целостта на националната общност и същевременно за развитие и приобщаване на малцинствените общности, за изравняване на познанията и възможностите им с тези на останалите граждани. Това би позволило пълноценно да се използва потенциала на малцинствата в стопанския и културен живот
Веднага след това обаче започва постепенното прилагане на различни форми на натиск за промяна на начина на живот и идентичността на част от циганите, българите мюсюлмани и турците. Изглежда именно страхът от бързото нарастване на числеността им определя насилствените форми и форсира темпа на “интеграционните” прийоми, за което българските власти ще бъдат обвинявани от международната общественост в провеждане на насилствена асимилационна политика. Ала за бумът на раждаемостта при мюсюлманите отговорност до голяма степен носят управляващите, чието ограничено познание и разбиране за обществените процеси ще доведе до значителни грешки при формирането на модерно урбанизирано индустриално общество. Така например, докато преследването на организираната просия и джебчийство при циганите е напълно уместно и оправдано, то разпореждането за усядането на чергарите измежду тях нарушава традиционните им способи на препитание и социално общуване и допълнително ще допринесе за превръщането им в градски маргинали, професионално невежи профани, принудени да станат храненици на системата за социални грижи.
През 50-те години българите християни са поставени в по-неизгодни позиции спрямо мюсюлманските съобщности по отношение на семейното им възпроизводство. В селищата от преимуществено аграрен тип (с население до около 20 хиляди души) повечето от тях са въвлечени в колективизацията на земеделското производство дори и насилствено.[31] Голяма част от мюсюлманите обитават планински и полупланински райони и при тях кооперирането на селските стопанства се забавя. При преброяването от 1956 г. се установява, че при българите само 11.7 % принадлежат към обществената група на едноличните стопани, докато при помаците (през 1956 г. е отбелязано, че са българи мохамедани) са 56.7, при македонците (македонските българи) – 50.7 %, при турците – 42.4 % и при циганите са 4.4 %.[32] Членове на ТКЗС съответно са 38.1 %,3.4 %, 15.3 %, 32,4 % и 22..6 %. Едва когато държавното и партийно ръководство осъзнава, че при разширен държавен сектор в земеделието едноличните стопанства получават предимства, които значително облагодетелстват и допълнително обособяват малцинствените общности, се предприема колективизация и в районите с висока надморска височина и пресечен терен. Но докато при мюсюлманите раждаемостта поддържа населеността в обитаваните от тях полупланински и планински височинни пояси, въпреки умерената миграция към градовете и низините, то при българите започва обезлюдяване именно в тези зони, където те успяват да се съхранят народностно през епохата на Османското владичество.
Българите също така много по осезателно се включват в индустриализацията, в изграждането на разширения административен и пропаганден апарат на бюрократизиращата се държава със съответните й тоталитарни производствени и културни функции.[33] Това съдейства за по-бързото им урбанизиране и модернизиране, за възприемането на западни образци на семейство и репродуктивно поведение. При големите малцинствени общности, напротив, се създават нови малцинствени мрежи на консервиране, самосъхранение и подпомагане, които поддържат разширената репродуктивна реализация, която изглежда е подкрепяна от външни центрове на влияние и следва ислямския модел на семейство в условията на демографски преход. 
Присъединилите се към проектите на индустриализацията индивиди и семейни общности много често попадат в неподходящи битови условия за създаване на разширено семейство, при което отлагат сключването на брак и раждането на дете, съкращават броя на децата в семейството. Други са прекалено заети с професионални ангажименти, с възможността да увеличат приходите си и да се отдадат на завръщащия се вкус към хедонистичен начин на живот, за да се разсейват с грижи за многодетно семейство. Странно, но тяхното семейно неблагополучие се приема като подходящ пример за следване, за съвременен модел на поведение в младежка възраст и при семейна реализация. 
Въпреки изселванията на турците, през 50-те години мюсюлманската общност в страната набира демографска инерция. Демографското й рарастване, съчетано с усилената миграция и урбанизация при християните, води до разширяване на географското й разпространение и до увеличаване на районите, в които мюсюлманите имат мнозинствено присъствие. Тяхното нежелание да се включат в “социалистическите” преобразование ги превръща в основната опозиционна маса в страната. Тревогата на управляващите нараства, още повече че мюсюлманите имат подкрепата на Турция. Ала паниката довежда до необмислена и хаотична реакция на насилствена асимилация, съпроводена от поддържане на погрешно ориентирана практика на социално подпомагане .

Най-значимият пропуск в социалната политика се състои в несъобразената с реалностите в страната пронаталистичната нормативна регламентация (придружена от уравниловъчна имуществена ограниченост), която насърчава многодетството без да поставя целесъобразна преграда пред възходящото нарастване на числеността на семейството. То самоцелно е подтиквано да се разраства, без съобразяване с необходимостта от функционална адекватност и приспособимост към навлизащите модерни форми на преживяване и реализация, както и с изискванията на тоталитарния режим за обществена и трудова ангажираност, сблъсъкът с който става неминуем при развилите се паразитни нагласи сред значителна част от многодетните семейства. Част от тези семейства (особено сред циганските съобщности) с разрастването си излизат извън рамките на общественоприемливите норми и се самозатварят в собствената си среда и проблеми, без да успеят да се приспособят към динамичните промени около тях. В България се повтарят някои типични грешки на западната интегристка методика (вероятно механично копирана), които довеждат целевите групи до допълнителна изолация и социална осакатеност от прекомерна и непремерена държавна грижа и подкрепа, но също от ограниченията на тоталиталната система.

При приемането през 1951 г. на Указа за насърчение на раждаемостта и многодетството (който макар и твърде стеснен в инструменталния си набор от стимули, демонстрира известна приемственост с нормативите в тази сфера от първата половина на 40-те години), законодателят е предвиждал кръга от правоползватели на дългосрочните вземания по него – месечни добавки за деца – да остане ограничен, като се отнася само до работниците, служителите и пенсионерите, които тогава не представляват преобладаващ дял от населението, доколкото България все още е аграрна страна. Не се е очаквало също разширеното подпомагане на самотните майкии да обхване голям брой жени, тъй като по това време жените се стремят към семейно обвързване. През следващите 17 години от действието на указа тези обстоятелства съществено се променят. 

Както беше отбелязано по горе (в частта публикувана в предишния брой – б.р.), от средата на века до средата на 70-те години рязко се увеличава числеността на работещите в държавната сфера, които получават обществено осигуряване и стават правоимащи по уредбата за насърчаване на раждаемостта. За да се случи това (особено при малцинствата) изглежда важна роля имат месечните детските добавки, които се оказват стимул за заемане на работно място с обществено осигуряване. Така те се оказват важен инструмент за насочване на обществото в коловозите на стремящия се към всеобхватност етатистки режим и за контрол над личността и семейството. От друга страна, многодетството на семействата от малцинствата, които получават държавните премии за деца, тъй като са настанени на работно място с полагащо му се обществено осигуряване, служи за пример на останалите с надеждата и те да получат достъп до държавните възнаграждения и издръжки за поточното производствона деца (извинявам се за грубия израз, но ми се струва най-уместен).

От 1951 до 1967 г. размерът на еднократните помощи за раждане на дете и на месечните добавки за деца на няколко пъти се увеличава (виж Табл. № 3). Добавките при три и повече деца в семейството се оказват важно перо в семейния бюджет, особено за семейства с ниски и непостоянни доходи. При липсата на разнообразни възможности за изкарване на прехраната, много от бедните домакинства се вкопчват в премиите за раждане и отглеждане на деца. Децата стават средство за препитание, като при отглеждането им често надмогва не техния интерес, а нуждата на домакинството и на неговите възрастни членове.

Възприета през 1951 г схема на изплащане на месечните добавки за деца във висока степен стимулира многодетството като подбужда раждането на децата да се случва през къс интервал от време между тях, за да може по-продължително време да се получава премията за максималния брой деца в семейството, вместващи се в рамките на 14-годишната възраст, а от 1957 г. на 16-годишна възраст, до която се полага изплащането на добавки. Така фактически се форсира с още един инструмент самоцелното раждане на деца в семейства в нужда и недоимък.

Таблица № 3 Размер на месечната добавка и на месечната помощ за самотни майки за
издръжка на всяко от децата в семейството по Указа за насърчение на раждаемостта
и многодетството в периода 1951-1967 г.
                                                                        (в лева деноминирани към 1.01.1962 г.)
Брой на децата в семейството 
Дата на влизане в сила на нормативния акт
Едно
Две
Три
Четири
Пет
За шесто и следващо
1.07.1951 
1.20
2.80
5.60
9.60
13.60
по 4.80 за всяко дете
1.07.1951 – самотни майки
8.00
17.60
27.20
36.80
46.40
по 9.60 за всяко
1.01.1957*
1.20
10.00
19.00
28.00
37.00
по 10.00 за всяко дете
1.08.1962*
1.20
14.00
27.00
40.00
49.00
по 10.00 за всяко дете
1.07.1967*
І група
5.00
20.00
45.00
50.00
55.00
по 5.00 за всяко дете
ІІ група
2.00
14.00
34.00
39.00
44.00
ІІІ група
-
10.00
24.00
29.00
34.00
* Когато месечният доход на съпрузите от трудово възнаграждение и пенсия надвишава общо 1800 лв. (180 лв. деноминирани към 1.01.1962 г.) , месечните добавки за деца се изплащат в половин размер. При промяната от 1962 г. за семействата с доход над 180 лв се запазва заварения размер на добавките (1/2 от размера на добавките от 1957 г.) , докато семействата с по-нисък доход получават увеличение за две и повече деца. От 1967 г се въвеждат три групи семейства според годишния им доход: І група – до 350 лв.; ІІ група – 351-500 лв.; ІІІ група – над 550 лв. 


 

Все пак през годините постепенно започва да се променя системата на възходящо стимулиране като акцентът вече не пада толкова рязко върху екстремното многодетство. През 1962 се възприема промяна на месечните добавки в средното ниво на семейства според броя на децата им като увеличението на размерът на добавките се отнася само за две, три и четири деца, но то рефлектира и при по-многобройните семейства. Впоследствие по тази схема се увеличават и еднократните помощи при раждане на дете (виж Табл. № 4), като от 1 януари 1966 г. еднократните помощи за раждане на дете се увеличават значително за второто и третото дете, а плащанията се изравняват между осигурените и неосигурените (дотогава неосигурените получават половината размер на еднократните помощи).


 

Таблица № 4 Размер на еднократните помощи за раждане на дете по Указа за насърчение на

раждаемостта и многодетството в периода 1951-1967 г.
                                                                                        (в лева деноминирани към 1.01.1962 г.)
Поредност на децата в семейството
Дата на влизане в сила на нормативния акт
Първо
Второ
Трето
Четвърто
Пето
За шесто и следващо
1.07.1951*
16.00
24.00
48.00
80.00
100.00
по 120.00 за всяко дете
1.01.1966*
16.00
40.00
70.00
80.00
100.00
по 120.00 за всяко дете
[1] Неосигурените по Закона за общественото осигураване лица получават помощите в половин размер. От 1966 г. неосигурените получават помощите в пълен размер.


 

Помощта за самотните майки се предоставя до 12-годишна възраст на детето само на необвързани семейно жени (ако междувременно се омъжат помощта се получава до навършване на 7-годишна възраст на детето) като разведените и вдовиците не се ползват от такива права (освен ако детето е родено повече от десет месеца след смъртта на съпруга или развода). Указът и правилникът към него предвиждат непредоставяне на помощ, в случай че майката живее с бащата в едно домакинство или “съзнателно избягва да живее под един покрив с бащата на детето или да сключи брак с него или да заведе дело за издръжка”. През първото десетилетие от действието на указа високият размер на помощите за самотните майки изглежда изкушава някои жени да се стремят към получаване на допълнителни средства (при това без да е необходимо наличие на обществено осигуряване) като обмислено поемат сами родителските задължения или фиктивно се представят за самотни родители. Това явно предизвиква нарастване на случаите на самотно родителство при жени, които не се притесняват от обичайните обществени нагласи или пък не могат ефективно да бъдат контролирани от общинските власти дали фактически живеят с бащите на децата им. Вероятно по тази причина размерът на.помощта за самотните майки от 1951 г. нататък не се променя и от 1962 г. при повече от три деца става по изгодно да се получават месечни добавки (разбира се, ако майката е осигурена). 

Започналото от средата на 50-те години подоходно диференциране на правоимащите по Указа за насърчение на раждаемостта и многодетството е неблагоприятен завой в логиката на провежданите пронаталистични мерки. Насърчаване на бедните в многократно по-висока степен (те получават по-големи по размер добавки за деца, които съставляват много по-значителен дял от техните доходи) в сравнение със семействата принадлежащи към по-високодоходни групи е една проява на егалитаристките разбирания на управляващите, която твърде половинчато постига целите си – насърчава раждаемостта предимно сред несъстоятелните слоеве на населението. Този модел бибил оправдан при едно раннобуржоазно общество, където имотните слоеве концентрират капитал дори чрез ограничаване на разделянето му сред множество потомци. Уместно е в такъв случай да употребя ироничната забележка, че българското общество по това време е именно такова, а тази констатация може би не е чак толкова отдалечена от реалността. В резултат се оформя пронаталистична политика, вместена в ограничените рамки на даване на предимство на функцията на социалното подпомагане, предназначена основно за семействата с ниски доходи. Уравнителските й тежнения донякъде изпълняват предназначението си, да дадат възможност на семействата от по-бедните прослойки да бъдат обезпечени с екзистенц- минимум средства при раждане (особено при несигурните способи за контрацепция) и да отгледат достойно децата си, ала така се залага капанът на деформиране на общественото съзнание, че многодетството е характерно за бедните семейства, които могат да се издържат чрез него, а от друга страна недоимъкът спохожда многодетните семейства и е желателно да се избягва раждането на повече деца. При част от несъстоятелнитеобщности и сред по-имотните слоеве се създава именно такава трайна психологическа нагласа.

Друг не по-малък порок на пронаталистичната нормативна уредба е, че така установеният режим на подпомагане при раждане и отглеждане на деца не спомага за възприемането от по-консервативните семейства на нов модел на поведение като преминат към по-модерни форми на семейно структуриране и функциониране,предполагащи семейно планиране и оптимално ограничаване на броя на децата. Процес, който в голяма (дори прекомерна) степен вече е обхванал преобладаващата част от градското население и по-напредничаво мислещите индивиди сред селяните. Постепенно се формират две групи с различни стилове на живот – малодетни и многодетни семейства, като по-неблагоприятното е, че принадлежността към тях бива все по-обусловена от етническия произход и социалния статус.

От 1955 г. се регламентира възможността на многодетните семейства (с три и повече деца), “изпаднали в особено тежко семейно и материално положение” да се отпускат еднократни помощи. Доколко ли и с тази възможност се е злоупотребявало[34] или е била употребявана за социално “дресиране” на аутсайдерите, макар да изглежда напълно уместно солидарна и социално справедлива? Специфичното прилагане на законите и правилата е в пряка зависимост от характера на обществото, за което са предназначени.

Със специална разпоредба в Закона за пенсиите от 1957 г. се предвижда жените, които са родили и отгледали повече от 5 деца до 8-годишна възраст, да се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за І категория труд 40 години, а за ІІ и ІІІ категория – 45 години. Това положение остава валидно до отменяне на закона в самия край на столетието. 

След установяването на комунистическия режим се запазва практиката за награждаване на майките с орден ”Майчинска слава” (при родени, отгледани и възпитани пет и повече деца) и медал “За майчинство” (три и четири деца), въведена през 1943 г. За периода 1951-1955 г. народните съвети представят в Президиума на Народното събрание за награждаване около 350 хиляди многодетни майки, но само през 1949 г. у нас е имало 430 хиляди многодетни майки. Явно много от многодетните майки остават непредставени за награждаване поради “скромност, предразсъдъци и незнание” или защото не са отговаряли на условията за отглеждането и възпитанието на децата си.[35]

След 1945 г. законодателството за закрила на майчинството и децата е многократно допълвано и подобрявано[36], но подробното му разглеждане е обект на изясняване в една друга поредица от статии[37], поради което само ще спомена, че широката нормативна база създадена за насърчаване на раждаемостта и в подкрепа на семейството, освен своите действително ефективни социални функции, създава затруднения и деформации в трудовата сфера и се превръща в брънка от организирането на повсеместното бюрократизиране и заравняване на обществения живот, чиято плоскост подтиска изявата на българите извън колективистичната система.

16 години Указът за насърчение на раждаемостта и многодетството се допълва, променя и приспособява, но в средата на 60-те години управниците на България най-после осъзнават, че произхождащата от него схема на протежиране на семейното възпроизводство е неприемлива, създава нежелателни проблеми, които е недопустимо да бъдат институционално подхранвани и толерирани. Най-смущаващият измежду тях е необоснованото за съвременната епоха стимулиране на поддържането на нивото на многодетството сред семейства, непритежаващи капацитета да дадат на децата си възпитание и образование, съответстващо на изискванията на модерната цивилизованост. Поддържането на тази схема в България означава да се произвеждат етнизирано и вероизповедно противопоставящи се прослойки, което ще допринася за увеличаване на напрежението в обществото и за неговото циклично евентуално катастрофично деструктуриране. Всъщност това до голяма степен се случва и този модел на раздалечаване между различните обществени групи продължава и по-късно да се възпроизвежда.


 

Нови повеи, колебливи подходи, съмнителни резултати

Към средата на 60-те години на миналия век Тодор Живков с подкрепата на специалните служби успява да установи контрол над Българската комунистическа партия и почти изцяло да игнорира вътрешнопартийната демократична традиция и колективното начало при управлението на държавата. Напълно е завършена трансформацията на БКП от лява политическа сила в държавна партия на наложения етатистки режим. Чрез присъствието пък на структурите на държавната партия в правоохранителните и правораздавателните органи те също са поставени под зависимостта на ръководителя на партията. По такъв своеобразен начин се оформя личната диктатура на този партиен функционер със силно чувство за съхранение на властта, което ще окаже влияние върху институционално-политическото развитие на България през следващите десетилетия. В 1971 г. той ще се провъзгласи за председател на Държавния съвет, сякаш за да направи историческа аналогия на изключителната позиция, която заема в държавата, намираща се в извънредна ситуация – статут на васалитет под съветска хегемония.
Утвърдил позициите си, Тодор Живков получава възможност почти самолично да определя насоките на социално-икономическото развитие на България (независимо от провалите в първото десетилетие от управлението му) като съсредоточаването на ресурсите при централизирано-плановия икономически механизъм му позволявада осъществява значителни по размерите, обхвата и значението си проекти. Едно от тези начинания е прокарването на нова политика за насърчаване на раждаемостта, за задоволяване на социалните потребности на младежите и младите семейства, за демографско укрепване на страната. Ловък политик популист, той отново използва умерени националистически и просоциалистически уравниловъчни похвати за затвърждаване на собствените си позиции, ала които биха допринесли и за укрепването на държавата и националната общност, стига да бъдат проведени по подходящ начин.
През втораата половина на 60-те години става ясно, че България е попаднала в капана на социално-икономическо несъответствие между все още запазващия се преобладаващо селски характер на населението със съответстващия му аграрен тип стопанство и неудовлетворителната по темпа си на развитие и качествен резултат индустриализация, противопоставени на стихийната урбанизация и експлозивна модернизация на обществото. Основната причина за произтичащите от това неблагоприятни процеси на маргинализация, разбира се, е повсеместната колективизация и държавният натиск над селскостопанските кооперативи Същевременно българите все повече възприемат консуматорския манталитет и стремежът към високо потребление променя начина им на живот и изисквания за реализация. А ограничените по формите и потенциала сивъзможности за препитание в трудовите земеделски кооперативи отблъскват способните и инициативните, които се опитват да се реализират в недоразвитата индустрия или в административно-пропагандния апарат. Само от края на юли 1966 до края на юли 1967 г. численосттта на постоянно заетите в ТКЗС спада с 65 149 души от 1 149 715до 1 084 566 кооператори (-5.7 %). С 56 706 души намаляват постоянно живеещите в селище приспадащо към района на ТКЗС и в зоната на кооперативите вече живеят само 3 551 945 кооператори и членове на техните семейства.[38] Около половин милион работници, живеещи в селските райони, работят извън земеделските кооперации. Застаряването на работещите в колективните стопанства бързо напредва като в по-младите възрастови групи от 16 до 49 години преобладават жените.[39] Аграрното производствовсе по-неумолимо се сенилизира и феминизира. 
От началото на 60-те години раждаемостта у нас се установява на сравнително ниско равнище, като дъното е достигнато през 1965-1967 г. Натикани в неблагоприятстващата разширено възпроизводство жизнена среда на българския социалистически град, жителите му се ограничават до раждането предимно на едно или две деца, независимо от високите стимули за раждане на повече деца. Сред селското население все още отчасти се запазва традицията на раждане на няколко деца, но и това предимно се дължи на по-високата раждаемост при мюсюлманите и циганите. И доколкото данните за диференциацията на раждаемостта между отделните етнически общностие слабо достъпна и известна,то чрез публикуването и разгласяването на общия показател за нивото на раждаемостта се маскира настъпването на демографска стагнация сред християнското население, което тепърва ще прерасне в демографски срив и депопулация. 
На 12 октомври 1967 г. на заседание на Политбюро на ЦК на БКП е обсъден въпросът за българската младеж и са “развити” тезиси за младежката проблематика, между които основно място заема въпросът за увеличаване на естествения прираст на населението н за подмладяването му. За да се постигне това се предлага да се осъществят комплексно “необходимите социални, икономически, възпитателни, производствени, здравни и други мероприятия”. За да се повиши раждаемостта е потребно да се преодолее егоистичната психология за отказ от деца, да се превъзмогне предразсъдъка към извънбрачните деца, да се подобри половата просвета, да се подпомагат материално хората, които създават семейство. Третото дете в семейството е прогласено за решаващото звено в усилията за преодоляване на демографското застаряване. Издига се основният принцип на бъдещото икономико-биологическо балансиране – гражданите, които “не желаят да имат достатъчно деца, трябва да участват в издръжката на децата на другите”. Като главен резерв за увеличаване на средната продължителност на живот се приема борбата за по-нататъшното намаляване на детската смъртност. Генералната задача е в обозримо бъдеще населението на България да достигне 10 милиона души (цел поставена още от Георги Димитров на V конгрес на БРП /к/ през 1948 г.) като рязко се повиши делът на подрастващите поколения.[40]
Тезисите са утвърдени от пленум на ЦК на БКП, провел се на 26 и 27 декември 1967 г., а преди това на 1 декември са публикувани в официоза ”Работническо дело”. Новите постановки в пронаталистичния протекционизъм свидетелстват за смекчаване на демографския екстремизъм. Тежесттта на държавната “поръчка” в сферата на семейното възпроизводство се прехвърля от неограниченото по численост многодетство към оптимизиране на броя на децата до три, като явно акцентът е в надеждата малодетните семейства да се разраснат, но не бива да се пренебрегва и стремежът семействата с потенциал да станат свръхмногодетни да се самоограничат до раждане на трето дете.
С утвърждаването на тезисите е прието и Постановление на ЦК на БКП и на МС №61/28.12.196 за насърчаване на раждаемостта, в което се конкретизират мероприятията по новата демографска политика. Основнити положения в него са:
Материални поощрения:
·Тежестта на еднократните помощи за раждане на дете се съсредоточава върху второто и третото дете, за които ще се получават съответно 200 и 500 лв. възнаграждение, докато за първо, четвърто и следващи по ред деца премията е само 20 лв.;
·За трето дете през 1968 г. ще се изплаща допълнителна месечна добавка от 10 лв., независимо от доходите на семейството, включително и на земеделските стопани-кооператори, които дотогава не получават месечни добавки за деца;
·От 1969 г се премахват трите подоходни групи, при които месечните добавки за деца са диференцирани. Размерът на месечните добавки следва тридетния модел – за второ и трето дете съответно 15 и 35 лв., а за останалите по ред деца по 5 лв. Възнаграждението вече зависи само от поредността на детето в семейството, а не от акумулирания брой на децата до 16-годишна възраст;
·Препоръчва се на ТКЗС според възможностите да заплащат от фондовете и доходите си месечни добавки за деца на своите членовете до нормираните размери;
·От 1968 г. самотни майки, които сами отглеждат децата си, ще получават месечна помощ за първо дете от 10 лв. (при 8 лв. дотогава), а за следващите по ред деца в размерите за месечните добавки, които са предвидени да влязат в сила от 1969 г.;
·Таксите в детските заведения да се заплащат от родители с три деца с 30 % намаление;
Облагане за издръжка на децата:
·Ергенският данък ще се събира върху целия облагаем доход по данъчното облагане за общ доход, а не само върху основната заплата. За неомъжените и неоженените лица над 30-годишна възраст и за семейните без деца след 5 години брак данъкът се увеличава от 5 % на 10 % от дохода;
·Сумите за издръжка на деца вече ще се удържат направо на касата при изплащане на заплатата на осъдения да изплаща издръжка;
Облекчаване труда и заетостта на майките
·Платеният отпуск за бременност и раждане на второ и трето дете се увеличава от 120 на съответно 150 и 180 дни;
·Увеличава се и неплатеният отпуск, който жените имат право да вземат за отглеждане на новородените (отново в по-голям размер за второ и трето дете), като времето се зачита за трудов стаж. За стаж се признава и периода равностоен по време на двата вида отпуск на майките кооператорки или неработещи към момента на раждането;
·Да се осигури млечна и плодово-зеленчукова храна за децата до 1-годишна възраст чрез млечните кухни и детските консултации;
·Да се осигурят подходящи храни и облекло за децата до 7-годишна възраст;
Привилегии за многодетните семейства
·Многодетните семейства се ползват с привилегия при настаняване на работа;
·Предоставят им се предимства и облекчения при жилищно настаняване и строеж на жилище;
·Предимство при настаняване на децата им в детски заведения;
·Предоставяне на стипендии на децата им, учещи в техникуми, във висши и полувисши учебни заведения;
Здравни грижи за децата и майките
·Специализирани мерки за борба с безплодието, недоизносването на плода, профилактични мероприятия за запазване детеродната способност и здравено на жените,
·Да се ограничи възможността за прекъсване на бременност, особено при първа бременност[41]
·Изготвяне и въвеждане на норми по охрана на труда на бременните жени и жените майки.
·Да се подобри работата в сферата на детската гинекология, хигиената на детската възраст и здравната просвета в училищата;
Развитие на мрежата от детски заведения
·Да се отделят допълнителни средства за изграждане на детски заведения от държавния бюджет, народните съвети да набират средства чрез самооблагане и от местните предприятия за строителството им, по-големите предприятия и такива с преобладаване на женска работна ръка да изграждат собствени детски заведения;
·Да се изработят 4-5 типови проекта на детски заведения, които да се предоставят безплатно на ТКЗС, ДЗС, предприятия и пр, при желание за самостоятелно извършване на строителството
Обществено-политически дейности.
·ЦК на ДКМС, НС на ОФ, Министерството на народното здраве и социалните грижи, Комитетът на българските жени, Комитетът за изкуство и култура да организират масово разяснителна и възпитателна работа по повишаване на раждаемостта;
·Министерството на народното здраве и социалните грижи да активизира работата на здравната мрежа по опазване на бременноста, борбата с абортите и повишаването на раждаемостта.
Изработената широка програма за подпомагане на майчинството и на семействата с деца, за насърчаване на раждаемостта, според евентуалното въздействие върху обществената среда е ориентирана да постигне няколко основни задачи, чрез които да се предотврати стимулирането от държавата на безпределно възходящото многодетство:
-решително насърчаване на раждането на второ и трето дете в семейството като разбирането е, че това е оптималната численост на деца в семейството
-намаляване на финансовия натиск за раждане на деца след третото поред дете, което позволява да се възприеме по-рационално отношение към семейното планиране 
-раздалечаване на интервала между ражданията на децата, чрез което да се осигури по-голямо внимание на родителите при отглеждането на всяко от тях
-разширява се обхвата на правоимащите като все повече се приобщават към пронаталистичната политика земеделците кооператори
Така поставената платформа за стимулиране на раждаемостта обаче има и някои съществени недостатъци:
-премахването на акумулативното (според броя на децата до 16-годишна възраст) предоставяне на месечни добавки довежда до по-късно раждане на децата след първото дете, което предизвиква т. нар. темпо ефект на забавяне на темпа (съответно снижение) на раждаемостта
-не се стимулира в достатъчна степен раждането на първо дете
-второто дете в семейството е твърде “подценено” в сравнение с третото
-доколкото част от мерките за насърчаване на раждаемостта ще обхванат за пръв път преобладаващата част от кооператорите в ТКЗС, то те ще оказват въздействие предимно в селските райони, докато въздействието им в градовете ще остане слабо, освен при маргинализираните слоеве сред жителите им 
-възприемане на все по-големи рестрикции към лицата извън брак и бездетните, което е своеобразна дисриминация спрямо тях[42]
-възобновяване на ограниченията за аборт, което ще има трагично отражение върху личния живот на хиляди българки
През 1968 г. разпоредбите на ПМС №61/28.12.1967 са уточнени и детайлизирани с приемането на нов Указ за насърчаване на раждаемостта, на правилник към него, както и със съответните изменения и допълнения на Кодекса на труда. През същата година грижата на Партията за българското семейство е увенчана с прокламирането на Семеен кодекс. Българските семейства са поразени от превратното декретиране на семейните им взаимотношения. 
В резултат и на новите мерки в демографската сфера (увеличаване на детските добавки от 1 юли 1967 г. по Указа за насърчение на раждаемостта и многодетството и на възбудените очаквания от ПМС №61/28.12.1967) през 1968 и 1969 г. се раждат по около 17-20 хиляди деца в повече, отколкото през 1966 и 1967 г., макар че част от това повдигане на числеността на новородените е възможно да е обусловено и от естествената демографска динамика. През 1970 г. обаче започва нов спад в раждаемостта.
Възприемането на новата схема за стимулиране на раждаемостта и за подпомагане на семействата с деца вероятно в голяма степен е предизвикано не само от репродуктивната стагнация при българите християни, но и от бързото нарастване на значителните по своята численост малцинствени общности и от осъзнаването на органичната връзка семейно планиране – намаляване на броя на децата в семейството – повишаване на образователното ниво – интеграция на изолираните и дори автосегрегиращи се съобщности в много населени места и райони на страната, принадлежащи към тези малцинства. През 1970 г. коефициентът на раждаемостта при турците обаче все още е 27‰, докато общият показател за страната е 16.3 ‰, което ще рече, че при българите е дори по-нисък.
Освен нарастването на общата раждаемост, промяната в пронаталистичната нормативна база през 1967-1968 г. постига и останалите си зададени цели – намаляване на ражданията на деца в многодетни семейства и увеличаване на ражданията при малодетните. От 1968 г. се увеличава именно делът на родените второ и трето дете в брачните семейства, след като през 1967 г. делът на родените като първо дете в семейството достига до рекордните 46.7 %. Относителният дял на родените като четвърто и следващо по ред дете значително спада.
    Таблица № 5 Деца родени в брак по поредносттта им на раждане за майката за периода 1965 – 1972 г.[43]
Година
Всичко

живо-родени

Деца

родени

в брак

Поредност на новороденото в брак дете за майката
Първо
Второ
Трето
Чет-върто
Пето
Шесто и следващо
Непо-

казано

1965
125 791
115 125
51 217
41 876
10 664
4 665
2 769
3 921
13
%*
100
91.5
44.5
36.4
9.3
4.0
2.4
3.4
0.0
1966
123 039
112 285
50 824
40 963
10 043
4 354
2 463
3 635
3
%
100
91.3
45.3
36.5
8.9
3.9
2.2
3.2
0.0
1967
124 582
113 697
53 082
40 887
9 876
4 206
2 284
3 361
1
%
100
91.3
46.7
36.0
8.7
3.7
2.0
2.9
0.0
1968
141 460
129 154
56 359
48 720
14 873
4 072
2 018
3 112
-
%
100
91.3
43.6
37.7
11.5
3.2
1.6
2.4
-
1969
143 060
130 988
56 376
50 100
15 859
4 043
1 895
2 709
6
%
100
91.6
43.0
38.2
12.1
3.1
1.5
2.1
0.0
1970
138 745
127 019
56 153
48 286
14 597
3 913
1 710
2 346
14
%
100
91.5
44.2
38.0
11.5
3.1
1.3
1.9
0.0
1971
135 422
123 618
55 993
46 752
13 006
4 004
1 710
2 132
21
%
100
91.3
45.3
37.8
10.5
3.3
1.4
1.7
0.0
1972
131 316
119 363
54 299
46 262
11 636
3 700
1 507
1 946
13
%
100
90.9
45.5
38.8
9.7
3.1
1.3
1.6
0.0
Делът на децата родени в брак е даден относително към всички живородени, а на децата според тяхната поредност към децата родени в брак.


 

Новите подходи за съсредоточаване на въздействието на демографската политика дори довежда до намаляването през 1969 и 1970 г. на дела на извънбрачните раждания (а с това и на самотните майки), които иначе постоянно нарастват. Усилията за противопоставяне на разпадането на традиционния семеен модел обаче постига временен успех. Бързото спадане на резултатността от прилаганите насърчителни за раждаемостта мероприятия се дължи до голяма степен на изчерпването на възможностите за растеж поради ескалирането на постигнатия ефект от тях през предходните години на възход. Това предполага вълнообразна форма на показанията за упоменатите демографски показатели, каквато в действителност се проследява в периода 1968-1975 г.До известна степен обаче следващия възход на раждаемостта се дължи на новите нормотворчески старания на държавното и партийно ръководство в усилията му да превъзмогне натиска на модернизацията, която ерозира устоите на режима. Тези почти напразни административни опити за противостоене на процесите на бързо обновление на обществените отношиения, отключени с етатизацията и индустриализацията в аграрния сектор, твърде бързо изразходват буферния си потенциал за възпиране на деструктурирането на командно-бюрократичния модел на управление на социума.
 

Задълбочаването на етнодемографската криза като призвание за управленска активност

1968 е най-забележителната и чудновата година в епохата на всемирен прогрес и еманципация, настъпила след Втората световна война. За България тя също е белязана с необичайни събития и атмосфера, но е и повратна при установяването на едноличния режим на мека диктатура, упражнявана от Тодор Живков. Ролята му при интервенцията на войските на страните от Варшавския договор в Чехословакия през месец август изглежда напълно укрепва неговата позиция пред ръководството от Кремъл. През двете десетилетия авторитарна власт той следва не особено адекватен за възможностите на България (политическата некомпетентност отчасти се компенсира от нарасналите професионални способности на социалистическите мениджъри и високото експертно ниво на българските технократи), ала по-гъвкав курс на икономически и социални трансформации, който в сравнение с предходния двайсетгодишен период на етатистка модернизация и индустриализация бележи видимо по-значителни успехи. С него обаче се затвърждава стихийното развитие на национална дезориентация и деградация.
През тези години се разширяват социално-уравниловъчните “придобивки” за населението, с въвеждането на които се предполага, че се провежда въплътяване на реалния социализъм чрез все по-пълно задоволяване на материалните нужди и изисквания посредствомпреследването на утопичния принцип “от всекиму според способностите, всекиму според потребностите”. Затруднението при тази система идва от формулирането на общоприемлив кръг от належащи потребности, от извеждането на приоритетите при задоволяването им и най-вече от темповете на нарастване на изискванията и съгласуването на представите за социален просперитет. Встрани от вниманието остава и въпросът за маргинализиращите и демобилизиращи импулси, излъчвани посредствомприлагането на егалитаристката социална политика, на която прекалено оптимистично се приписва всеобхватно интеграционно въздзействие.
От 24 до 26 юли се провежда Юлския пленум на ЦК на БКП посветен на усъвършенстването на системата на управление на обществото. На пленума се обсъждат разнообразни подходи за подобряване на социалното управление чрез все по-широко застъпване на научни методи, ала всъщност основната му цел е да прокара утвърждаването на Тодор Живков за едноличен ръководител на държавната партия и на държавата като постанови предстоящото превръщане на България в президенстка република чрез институционалното прехвърляне на функциите на държавния глава, като на мястото на Президиума на Народното събрание се учреди Държавен съвет на НРБ, чийто състав да бъде избиран и излъчван от средите на Народното събрание. В решенията на пленума обаче е заложен и въпросът за решителното подобряване на работата на БКП сред жените, който полага началото на разширеното разработване на проблематиката за мястото на жените в социалистическото общество и за майчинството като тяхна първостепенна житейска роля и призвание. В изпълнение на решенията на пленума през есента се формира нов Комитет на българските жени (КБЖ) към ОФ като единен, самостоятелен орган за работа с жените у нас.[44]
Три години по-късно се приема нова конституция на НРБ. Тодор Живков е издигнат за председател на новоучредения Държавен съвет и става държавен глава с разширени правомощия. Самият Държавен съвет съчетава изпълнителната и законодателната власт. От 1878 г. никой управляващ България не е съсредоточавал толкова власт. Този диктаторски модел е завръщане към азиатската сатрапска традиция и отдалечава страната с почти столетно демократично развитие от съвременното разбиранеза разделение на властите.
Към Държавния съвет, който трябва да обслужва управленските намерения на Тодор Живков, изграждащ нова България според собствените си разбирания и представи, се съставя немногоброен Съвет по възпроизводство на човешките ресурси (СВЧР). Той е поставен под ръководството на Пеко Таков, зам.-председател на Държавния съвет. Решава се КБЖ и СВЧР съвместно да разработят концепция по женската проблематика.[45] А нуждата от ново отношение към женската проблематика в разконсервиращата се патриархалнае наистина належаща.
Само за четвърт век след 1944 г. значителен дял от жените (България е на твърде челно място в света по заетост на жените) са въвлечени да работят в индустриалното производство и раздутата администрация, допълвайки традиционните си роли на майки, домакини итруженички в домашното стопанство.[46] Получили декларативно равноправие, те се изправени пред необходимостта да се конкурират с мъжете, като същевременно изпълняват и върховната си функция да даряват живот. Разкъсвани между семейните и професионалните задължения, те поемат свръхнатоварване, което влошава качеството на живота им и предизвиква съществено социално напрежение. Не по-малко страдат и децата, голяма част от която са лишени от родителски грижи през по-голямата част от деня, пребивавайки предимно в детски и учебни заведения и на улицата.[47]
Докато в множество страни по света през 1968 г. надигането на младежкото движение води до брожения и реформи, то в България от 28 юли до 6 август се провежда ІХ Световен фестивал на младежта и студентите с център София. Българската следвоенна младеж за първи път влиза в досег с различните култури, нрави и житейски разбирания на младежи от целия свят. Шокът от това кратковременно разтваряне на вратите към света е наистина забележителен и с дългосрочни последици. Управляващите, които до известна степен са търсели подобен ефект при приемане на домакинството на фестивала, но са силно стресирани и объркани от Пражката пролет и последвалото окупиране на Чехословакия от “братските” войски, се обръщат с особена осторожност към младежката тематика и тя също заема предно място при създаването на новата рамка на пронаталистичната политика.
В резултат на обсъжданията в по-широк кръг от експерти и общественици и на разработването на социалната политика към жените и младите хора с включването на техни представители, през първата половина на 70-те години се създава социално законодателство, което поставя България сред страните с разширена нормативно-институционална закрила на майчинството и стабилна база за подпомагане на младежите при създаване на семейство и раждане на деца. Този епогей на уравнителската политика обаче ще има твърде скромен (по-точно неясно изразен в количествено отношение) принос за възпиране на демографския упадък, доколкото същинското му въздействие е трудно доловимо за социалните измервания.
Дейността по проучване и разработване на проблематиката за облекчаване на майчинството, на по-хармоничното съчетаване от жените на семейната и професионална реализация и на подпомагането на младежта при устройването на семейния им живот е обобщена в два партийни документа, които очертават социалната политика в тези области, провеждана през 70-те години. През декември 1972 г. на пленум на ЦК на БКП Тодор Живков излага амбициозен проект за “повишаванежизненото равнище на народа”[48] в изпълнение на решенията на Десетия конгрес на БКП.[49] Той предвижда “постепенно поемане на цялата издръжка на подрастващото поколение от обществото”. Тази високоприцелена утопична позиция предполага родителите да се превърнат в производители на деца, грижата за които да се поеме от целия народ, разбирай от комунистическите власти. С това ще се прекъсне съществена част от връзката родители-деца, а именно отговорността за издръжката на подрастващите, която до голяма степен отразява възможностите и житейската ориентация на родителите, възпроизвеждащи своя модел на поведение. Подобна намеса от страна на държавата означава да се деформира фенотипа на децата, които да възприемат държавата като баща и майка. Подходяща формула за реализация на тотална власт.
Поради ограничените възможности на обществото (все пак то се намира само на стадия развит социализъм) партията изисква да се разработи нормативно определена издръжка за децата, според възрастовата им специфика. През следващите години научни екипи действително се заемат да осъществяват това нормиране[50], но внедряването му до голяма степен е опорочено от собствената му нелепост.
Останалите препоръки в доклада на Живков пред пленума са по-реалистичвни, но следват уравнителската тенденция, която явно се приема за социалистическо мероприятие от марксистко-ленински тип. Така се случва когато съчиненията на мислители от предходни епохи се възприемат като програмни документи за реализация век (или пък половин столетие) след времената, които отразяват. Тяхната универсалност явно е наистина доловима за някой “универсални” управленци.

Предвижда се например еднократните помощи за раждане на дете да се изравнят (да се премахне градацията на размера им според поредността на детето) и да се равняват на “обективно необходимия размер за посрещане на първите разходи, свързани с раждането на детето”. Месечните добавки да се изплащат в еднакъв размер, независимо от броя на отработените от родителите дни през съответния месец. Един реверанс към родителите с непълна заетост. Добавките да се изплащат до навършване от децата не на 16, а на 17 или дори 18-годишна възраст.

Усъвършенстването на системата за предоставяне на услуги за деца е друга важна цел. В програмния документ е заложено да се разшири мрежата от детски заведения. През 1978 г. 76 % от децата трябва да са обхванати в детски градини, а през 1975 г. 35 % от учениците от І до VІІІ клас да посещават полуинтернати. Изисква се да се разшири мрежата от общежития и пансиони, от ученически столове и бюфети. Да се увеличи производството на детски храни и стоки. Медикаментите при домашно лечение на деца до 3-годишна възраст да станат безплатни. Същото за бременни и майки с деца до 1-годишна възраст. От учебната 1973-1974 г. да се предоставят безплатно учебниците за основно образование.

За младите хора се предвижда да се усъвършенства системата от стипендии за студентите, да се осигурят общежития за тях, включително за студентските семейства.

За подпомагане на майките се планира да се увеличи платения и неплатения (със запазване на работнто място) отпуск за отглеждане на деца. При бременност и раждане на дете от майка студентка тя ще има право да прекъсне обучението си за една година ила да премине в задочна или вечерна форма на обучение със запазване на стипендиите и осигуровките. За задоволяване на жилищните нужди на млади и многодетни семейства би трябвало занапред да се заделят 30 % от жилищата от новоизграждания държавен жилищен фонд.

В областта на регионалното развитие се предвижда благоустрояване и подобряване на жизнената среда на населените места и сформиране на селищни системи, чрез които да се подобри местното самоуправление, което явно е в дълбока криза. Повечето от предвидените мерки в следващите години са изпълнени, но при някой се налагат трансформация на първоначалните виждания, други се оказват недомислени или неизпълними.

Три месеца по-късно във вестник “Работническо дело” е публикувано Решение на ПБ на ЦК на БКП от 6 март 1973 г. “За издигане ролята на жената в изграждането на развито соцшиалистическо общество”. То е резултат от изготвените от КБЖ през 19971-1972 г. два варианта на Концепция за осигуряване на оптимални условия за съчетаване задълженията на жената като производственичка, майка и общественичка.[51] Вероятно този документ е най-смисления и прецизиран план за подобряване на условията, в които българската жена да се реализира като съпруга, майка и труженичка от всичките инициативи в тази насока след 1943 г., като идеите заложени в него се превъртат в управленски оборот вече 40 години. В сферата на насърчаване на раждаемостта решението преповтаря директивите на Декемврийския пленум, но съдържа и множество нови мерки: гъвкав трудов режим за майките; пълно заплащане на отпуска на майката при болно дете в срок от два месеца годишно; допълнителен годишен отпуск за майките с деца да 10-годишна възраст, диференциран според броя на децата, отпускът за майчинство да се отнася в пълен размер и за жените, работещи в ТКЗС; изплащане на месечни добавки за деца според нормативната издръжка за съответните възрастови групи на децата (тук тази идея стои по-смислено) като добавките се ”дават за всички деца в града и селото, независимо от трудовото участие на родителя”; еднократната помощ при раждане на дете да стане 100 лв. за първо дете (20 лв. в този момент), а за второ – 250 лв. при заварени 200 лв. (в доклада от Декемврийския пленум се предвижда изравняване на размера им, но явно тази схема е била набързо отхвърлена); да се повиши образователното равнище на жените, а при бременност и раждане по време на учението, да се изплаща помощ от една минимална месечна работна заплата за срока, предвиден за работещите жени; държавата да събира парите за издръжката на децата на разведените родители; разкриване на центрове за семейни консултации; самотните майки да получават до навършване на 2-годишна възраст на децата им ежемесечна помощ свръх трудовото си възнаграждение, а ако не работят – помощ в размер на една минимална месечна работна заплата; да се полагат грижи за образованието и професионалната квалификация на самотните майки.[52]

През зимата на 1972-1973 г. окончателно е извършен преходът към повсеместно стимулиране на раждаемостта с разнообразни подходи, облекчения, видове помощи и морални насърчения. Несъмнено, осъществява се своеобразен скок в социалната политика, който спомага икономическите неблагополучия и изоставането на жизнения стандарт през 15-те години до рухването на етатизма да бъдат приети стоически от мнозинството жители на страната с утешението, че държавата се грижи за подрастващото поколение и за семействата с деца. Находчив и уместен, ала подвеждащ политически ход.

В следващите няколко години заложените в двата документа мерки почти изцяло са нормативно внедрени, но не всички от тях се оказват изпълними и приемливи за корумпиращата се бюрократична система, в която борбата за власт на всички нива издребнява до махленското равнище на българския реален социализъм. От така конструирания скелет на зрялата пронаталистичнаполитика обаче се възползват предимно семействата от по-несъстоятелните прослойки, с което се репродуцира техния по-оскъден (понякога болезнено амбициозен, поради стремежа за наваксване) начин на житейска реализация. Всъщност приетият отвън образец на пронаталистична политика, който не е в достатъчна степен съобразен с местните условия, създава нови затруднения, наместо да разрешава старите. Така постепенно България се превръща в държава с по-скромни възможности и присъствие на световната сцена. Това ще проличи особено изразено при оттеглянето от системата на етатистко натрупване, концентриране и преразпределение на капитала след 1989 г.

Освен подобряването през 70-те на предприетите през 1967-1968 г. пронаталистични инициативи, се налага и коригирането на някои от тях, което отразява експертното и управленско лутане в тази сложна социална материя. Така например още презмарт 1968 г. задължението за ергенски данък се ограничава до 45 г. за жените и 50 за мъжете. Предишната разпоредба изисква тази тегоба да се изплаща от засегнатата група данъкоплатци “докато работят или реализират доходи”. От 1981 г. се премахва и облагането на семейните без деца повече от 5 години след сключване на брака. Преценено е, че не е благоприятно за обществото чрез данъчното облагане на тези семейства постоянно да им се напомня, че не могат да имат деца, доколкото в преобладаващия брой случай става въпрос за семейства с репродуктивни затруднения.

През 1972-1973 г. в режима на изкуственото прекъсване на бременността у нас са въведени ограниченията, предвидени от ЦК на БКП още в края на 1967 г, но на следващата 1974 г. най-строгите разпоредби донякъде са смекчени.[53] До 1990 г. аборт се разрешава, ако в семейството има вече две живи деца (в Румъния е при четири деца). Прекъсване на бременността се позволява на вдовици, разведени жени и неомъжени, както и на жени с едно живо дете, които са над 40-годишна възраст.[54] Подобни колебания са характерни и за част от другите страни от социалистическия лагер – Чехословакия, Унгария, но повечето от тях са последователни в либерализацията – СССР, Югославия, ГДР, Полша, докато най-консервативни остават властите в Румъния.

Друг неудобен въпрос е как се е отразила промяната от 1967-1968 г. на изплащаните месечни детски помощи при многодетните семейства – доколко шоковото намаляване на относителната тежест на помощите след третото дете не се е отразило в семействата върху отношението към тези деце. По това време значителна част от многодетните семейства (особено при циганите), вече са развили зависимост към помощите за раждане и отглеждане на деца и намаляването на месечните добавки за четвърто и следващо дете вероятно би предизвикало пренебрегването им и спад на грижите за тях, както и влошаване на образователната им подготовка. Възможно е много от тях да са изоставени в държавни детски заведения, други дори да са били принуждавани да се заемат с незаконни дейности за осигуряване на поминъка им.

През 1979 г. месечните добавки за всяко дете са увеличени с 10 лв. (за първо и за децата след третото дете са увеличени от 5 на 15 лв., за второ от 15 на 25 лв. за трето от 35 на 45 лв.) като по този начин съотношението между тях става по-изравнено. След пет години обаче премиите за първите три деца отново се увеличават (за първо след раждане на второ дете става 30 лв., за второ също 30 лв.[55] и за трето – 55 лв.), докато за следващите по ред деца остава същото. Още по-решително са увеличени месечните добавки за децата на самотните майки. През 1984 г. те достигат за първо дете 40 лв., а след раждане на второ дете – 60 лв., колкото се полага и за второто дете, за третото – 110 лв., а за следващите деца по 30 лв. При три деца самотните майки получават повече от средната заплата за страната. Учудващо ли е тогава, че се нарояват жените, които реално или фиктивно не се намират в брак, възползвайки се от необмислената щедрост на държавата.

Все през същата емблематична 1968 г. между България и Турция се сключва спогодба за изселване в югоизточната ни съседка на лица от турски произход, чиито роднини са се преселили до 1952 г. Поредната ограничена изселническа кампания за известно време сваля напрежението сред турците, които са водещата общност сред българските мюсюлмани. За едно десетилетие (валидността на спогодбата изтича в края на 1978 г.) се изселват 114 420 души (половината от тях през последните две години – А.И.), докато на 2 843 души българските власти отказват възможността да се възползват от спогодбата поради смесения им етнически произход.[56] Изселническият тактически приьом за намаляване на демографската тежест и влияние на мюсюлманите се застъпва предимно от Пенчо Кубадински, член на Политбюра на ЦК на БКП, докато Тодор Живков по това време желае да запази в голяма степен това население и да го интегрира. В изпълнение на тези му намерения са предприети множество стъпки за индустриализирането и модернизирането на районите със смесено по етническия си и верски състав население, които съществено подобряват за две десетилетия качеството на живота там. Това, както и изселването на млади мигранти снижава раждаемостта и при турците.

Немалки са усилията през 60-те и 70-те години за интегрирането на циганите. Особено се набляга върху тяхното образоване и квалифициране, за допълване на културните им умения, чрез което да се внедрят идеите за социалистическия начин на живот (уравнителната трудова и потребителна етика) и да се подпомогне всеобщото им асимилиране. Безнадеждна за постигане цел и все пак именно тогава се формира първото широко ограмотено циганско поколение. Работи се също за преодоляване на патриархалните предразсъдъци и за промяна на мястото и отношението към жената в циганското семейство. Това би подпомогнало семейното планиране, доколкото жената би трябвало да определя колко деца ще роди. Разбира се, за това са необходими и подходящи контрацептивни средства и методи на сексуално общуване, които не са достъпни за преобладаващата част от това население. В резултат то нараства твърде бързо в сравнение с останалите етнически общности, възползвайки се от системата за насърчаване на раждаемостта. Демографският взрив сред циганите обаче затруднява и в значителна степен възпрепятства успешното им интегриране, което засилва тяхната маргинализация и профанизация, социалното им изолиране, възлизащо до отчаяна автосегрегация.

По находчивите сред тях все пак откриват непокрити (по-точно със забранен достъп) ниши в социалистическото стопанство – предимно в търговския обмен с дефицитни стоки и специфични услуги – и набързо забогатяват, с което предизвикват преследванията на властите. През 1973 г. е приет Закон за собствеността на гражданите, регламентиращ и подбуждащ конфискацията на имущество, придобито извън законово разрешените способи. В голяма степен неговатарепресивна ориентация е насочена към циганските донове и кланове.

На 17 юли 1970 г. Секретариата на ЦК на БКП излиза с решение за по нататъшно подобряване работата за национално осъзнаване и патриотично възпитание на българите с мохамеданска вяра. Замяната на турско-арабските им имена е възобновена. До 1974 г. са сменени имената на 200 хиляди помаци при прилагането на административен натиск, но условията вече са назрели повечето от тях доброволно да приемат тази трансформация.[57] Според по-ранни оценки обаче около половината от българите мюсюлмани са с турско самосъзнание.[58] Вероятно между тях са основните огнища на съпротива, като най-силно е движение в село Корница, Благоевградски окръг през 1973 г. Този път властите не отстъпват. При кампанията е преустановена дейността на 127 джамии и мечети.[59] Към 1978 г. е отчетено, че все още има 6718 помаци, чиито имена не са променени, живеещи в по-големи градове (София – 4034, Пловдив – 1705; Кърджали – 281, Благоевград – 150 и пр.)[60], където са били пропуснати или давлението спрямо тях е било по-слабо.

Същевременно продължава постепенното преименувне на циганите мюсюлмани, както и на лицата със смесен произход. Това са предимно деца от бракове между турци (туркини) и помаци (помакини), вероятно с утвърдено турско самосъзнание, които стават едни от първите български граждани с турски произход (макар и частичен) подложени на асимилационна принуда за промяна на един от основните белези за етническата им принадлежност.

Кампанията за преименуване на циганите, помаците и децата от смесени бракове е нормативно подкрепена с въвеждането на административно производство, което придонася при евентуалното им доброволно желание за смяна на турско-арабските имена. Още от началото на 60-те години е въведена облекчена процедура за приемане на българско име от граждани от небългарски произход. През 1971 г. се приема корекция в режима на гражданската регистрация, според който децата от смесени бракове между лице от български и лице от небългарски произход се записват в акта за раждане като българи по народност. Родителите от небългарски произход имат право да запишат детето като българин по народност, като това може да стане дори след съставянето на акта за раждане.

Постепенно етническата картина, въпреки преименуванията и интеграционните процеси сред част от населението с небългарски произход, се променя в полза на нарастване делът на малцинствените общности и това налага прикриването на параметрите на този процес. От 3 октомври 1975 г. в сила влиза Наредба за гражданското състояние. В нея народността отпада като признак на гражданското състояние, тъй като “принципът на пълно равенство между гражданите” прави ненужно обозначаването на народността им (сякаш до този момент не са били напълно равноправни – А.И.), а множеството бракове между лица от различна народност затрудняват определянето на народността на децата от тях. От този момент народността няма да се посочва в никакви актове по гражданското състояние, както и в документите за самоличност.[61] Затулването на нарастването на малцинствата ще се окаже лоша политика, доколкото по този начин се маскира започналата депопулация сред основната народност – българите. Ескалирането на този процес в наши дни вече предизвиква основателни опасения за промяна в обозримо бъдеще на характера на българската държавност с непредвидими последици както за нейния народ, така и за целия регион.

На проведеното преброяване на населението в края на 1975 г. все още се отчита народността на гражданите, но данните твърде крайно изкривяват действителната етническа картина, а освен това не са официално публикувани и остават само за служебно ползване. През следващите години Централното статистическо управление преустановява събирането на статистическа информация за населението по етнически признак.

Възможностите на тоталитарната държава за въздействие над обществото не са използвани в пълнота от българските власти (за разлика от съседните им народи) за прилагане на тотален натиск (поне до 1982 г.) за денационализиране на гражданите от небългарски произход. Процесът на асимилация е стъпалообразен и съобразен с нормалните процеси на естествена асимилация и приобщаване към съвременната българска нация. Тази мека асимилация донякъде отговаря на условията и настроенията в страната, но тепърва ще претърпи ескалация, която ще обърка процеса на целесъобразна национална консолидация, подпомагаща стопанския възход и просперитет. Най-вероятната причина за настъпилата внезапна промяна на политическия курс е икономическата криза на социалистическата система в края на 70-те години и опитите на държавния лидер да се закрепи на власт до настъпването на времето за преобразуване на системата.
 

Тягостната обстановка на настъпващата икономическа и идеологическа криза

На 21 август 1968 г. армиите на страните от Варшавския договор (без Румъния) окупират Чехословакия. Започва двадесетгодишен период на смразяване и изтощаване на Източния блок чрез идеологически догматизъм и възстановяване на репресивни режим на културни и икономически ограничения. Той ще завърши с обърканата “перестройка”, която ще заличи голяма част от активите на етатизма. Външни и вътрешни сили за т. нар. социалистически лагер ще доведат страните от Източна Европа и Централна Азия до външна стопанска зависимост и вътрешен икономико-политически катаклизъм, при който концентрираната в държавата “общонародна собственост” ще се прехвърли концентрирано в собственост (или в задкулисно владение) на част от елитарната прослойка на тоталитарните режими. Наченките на този процес се забелязват още от 60-те години.
През 1969 г. Тодор Живков е принуден да закрие ДСО Български търговски флот (ДСО Тексим), наместо да запази удачния стопански механизъм на това предприятие и само да отстрани набеденото му ръководство (не се наемам да давам оценка за него, но някои от известните факти говорят за евентуална корупция и политически авантюризъм – А.И.). Към началото на 70-те години в България и последните форми на частна инициатива попадат под възбрана като частното предприемачество е възпрепятствано почти напълно. Свободните професии са поставени под контрол. Макар тези ограничения да са обосновавани с идеологически мотиви[62], те всъщност отразяват противопоставянето и сблъсъка между прослойки и групи с претенции за елитарна позиция в обществото, което е поставено в пълна зависимост от държавните органи и поддържащите ги обществени структури. България е капсулирана в информационно и парадигмално отношение, което създава тягостна атмосфера на безизходност, на всяческа липса на перспектива. Образованите и инициативни българи не виждат възможност за развитие извън тясната просека на държавно-партийната реализация в рамките на нисък свод и тесен хоризонт. В тази потискаща ситуация определящи за репродуктивната реализация на преобладаващата част от населението се оказват не материалните и моралните стимули, помощите и социалните услуги (които имат своята поддържаща роля), а пресиращата социално-полическка обстановка.
През 1972 г. писателят емигрант Георги Марков прочита по радио “Дойче Веле” есето “Ще изчезне ли българският народ?” Неговите свидетелства са показателни, че още през 60-те години партократите са били наясно за предизвикания национален срив, но дотолкова са се вкопчили във властта, че отказват да допуснат дискусия за коригиране на обществения фундамент и отношения. Ето какво казва Марков:
За първи път в своята история, в години на мир, а според властта - и години на небивало щастие, българският народ започна да намалява. Отбелязаният прираст на населението, което все пак достигна над осем милиона, е изключително за сметка на циганското и донякъде на турското малцинство в страната. Лично на мен един от секретарите на ЦК на БКП ми е казвал: "След 20 години ние ще бъдем турско-циганска държава."И по нататък писателят констатира: ...днес в България съществува всеобщо чувство за безсмислица. Хората не виждат никакъв смисъл в това да работят, да създават, да раждат, да се стремят към нещо значително или възвишено. Всичко протича под чудовищния знак на живота ден за ден.[63]Това е – българите масово започват да възприемат манталитета на един весел, привидно безгрижен народ, разпръснал се по света да пее, свири и скитосва на воля.
Чувството за безперспективност, обхванало преоблаващата част от гражданството на България след четвърт век на ограничения на инициативността, за което говори писателят Георги Марков в беседата си за настъпващия демографски колапс, е особено осезателно изявено при младежите. Преминали през обидни и срамни преследвания за избора им да следват модерни образци на битова и развлекателна култура, младите хора в България след 1968 г. са подложени на възобновен усилен натиск да се впишат в тоталитарната схема на повсеместен контрол над обществото и да се включат в държавното възпроизводство както на материални блага, така и на културна и идеологическа продукция, но също при собственото си поколенческо пресъздаване.
Промяната на модела на семейно структуриране и репродуктивно поведение тревожи консервативно настроеното партийно и държавно ръководство, неспособно да разбере новите повеи, навлизащи иззад разширяващите се пролуки в Желязната завеса. Ала партийните функционери също така слабо схващат, че в значителна степен новите форми на житейска реализация при младежите са обусловени от процесите на индустриализация, урбанизация и преформатирана социализация (създаване на нови социални структури и връзки). Техните опити за противопоставяне и коригиране на модерните обществени отношения ще доведе до провеждане на сектантските им разбирания чрез репресивни и консервативниполитики, влизащи в разрез с процеса на международно разведряване и с нарасналата чувствителност на международната общност по отношение на спазването на човешките права и свободи. Неефективността и противоестествеността на предприетите принудителни мерки ще обтегне отношенията между властта и населението и ще повиши социалното напрежение и отчуждението на народа от управлението. Тези управленски недомислияще имат продължително негативно въздействие върху функционирането на българската държава и национална обшност.
Една от извънредните стъпки срещу неподдаващите се на тоталитарнатадресировка младежи, която носи и белезите на акт на демографска (на трудовите ресурси) мобилизация, е приемането от ЦК на БКПи Министерския съвет на Постановление № 136 от 31.12.1974 г. за осигуряване работа или професионална подготовка на младежите, които не учат и не работят (новогодишен дар за българската младеж за новата 1975 г., през която ще се подпише в Хелзинки Заключителния акт на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа). Младежите от 15 до 30 годишна възраст, които не учат и не работят са задължени да подадат декларация в народните съвети в какви курсове и школи за професионална подготовка желаят да се включат. Няма съмнение, че значителна част от младите хора, подложени на давлението на бюрократичната процедура по придобиване на професионална квалификации са били от цигански произход, което може да се приеме като принос за интегрирането им. Доколко е бил успешен в този си административно принудителен вид виждаме днес.[64]
Вдигането на образователното и квалификационното ниво на маргинализиращите се слоеве сред младежите, макар провеждано с административен натиск, все пак цели подобряване на перспективите им на пазара на труда. Следващите разпоредби на ПМС №136 обаче предвиждат неработещите да се настаняват на работа, независимо от нежеланието им да работят в условията на “казармения социализъм”. Спрямо младежите, отказващи да упражняват общественополезен труд и когато превъзпитателните мерки в това отношение не дават резултат, ще се предприемат административни мерки, включително ще им се търси наказателна отговорност.[65] Това “крепостническо” безумие съвсем не беше толкова отдавна.
Според постановлението завършилите средно образование, които не са приети във висше, полувисше или средно специално учебно заведение, могат на следващата година да кандидатстват за прием в тях, само ако имат осеммесечен трудов стаж. При кандидатстване през по следващи години са длъжни да имат непрекъснат трудов стаж от една година. Тази “възпитателна” репресия е отменена едва в края на 1983 г., но дотогава хиляди младежи са лишени от възможността да продължат образованието си.
Въпреки усилията на застаряващото партийно ръководство да вкара българската младеж в правия път на работа за обслужване на държавнокапиталистическата система, младите хора все по настойчиво (макар и твърде стихийно) оказват съпротива чрез различни способи. За съжаление една от най-възприетитеформи на изразяване на несъгласие с обществените порядки е отказ от раждане на повече деца в младите семейства, поради неблагоприятните условияза отглеждането и възпитанието им. През следващите години ще се вложат много усилия Димитровския комунистически младежки съюз, че и пионерската организация “Септемврийче” да се активизират при формиране на “правилна” идеологическа и житейска ориентация на младите хора, но резултатите от това ще бъдат предимно смехотворни. ДКМС има основен принос за отблъскване на младежта от организиран обществен живот и за формиране на цинично отношение към социалистическата българска държава. Младежите донякъде използват хоризонталните връзки в организацията, за да самоорганизират общностните си инициативи, но вертикалните зависимости ги отблъскват поради кариеризмът и интригантщината, обхванали високите слоеве на съюза. На може би първия открит опозиционен митинг в България (наречен за маскировка “хепънинг”) след четири десетилетия забрана на свободното слово, проведен в двора на Софийския университет “Св. Климент Охридски” през пролетта на 1987 г., поетът Петър Манолов ще осмее тези деформирани отношения в Комсомола при всеобщото одобрение на присъстващите и не след дълго тази казионна организация ще се саморазпусне под натиска на промените. Духът й обаче ще се запази в новите партии след 1989 г., в обществените организации на прехода към либерализъм, които подхлъзнаха последващото развитие на домашната партизания по пътя на всепроникваща казионност, сякаш за да докажат, че инерцията на историческите процеси е неотменима. Всички сме минали през Комсомола.
Обратът в международната разстановка на силите и в разпростирането на зоните на влияние на свръхсилите в резултат от прилагането на т. нар. “доктрина Брежнев” за защита на социализма (тоест на съветската доминация) в държавите с наложен социалноетатистки режим, членки на Варшавския договор[66], е втория значителен срив на съветския международен авторитет, след пропадането на комунистическото обаяние и антиколониалния престиж на Кремъл от 1956 г.[67] Духовната стагнация и идеологическата свръхизолация, които обхващат Източния блок (и в частност България) след интервенцията на войските от Варшавския договор в Чехословакия, нагнетявани както от вътрешни, така и от външни за социалистическия лагер сили, ще ерозира, амортизира и архаизира окончателно устоите на тоталитарно-етатистката система в тези страни. Междувременно в основна цел за по-схватливите (или по-осведомените) управници се превръща запазването на позициите във власттта (дори при формално излизане от нея) и съхраняването на възможностите за бъдещата й трансформация в концентрирано придобиване на стопански мощности и ресурси при неминуемата деетатизация. Една от основните пречки за плавното, планомернои равнопоставено преминаване към либерални практики (конвергенция на социално-икономическите системи на Запада и Изтока) се оказват потестарните обвързаности.[68]

Двете десетилетия след 1968 г. са епоха на непрестанно политическо лавиране от страна на Тодор Живков и прилагане на всячески “маньоври” за запазване на темповете на икономически растеж и на социалната стабилност, за да успее да съхрани властта си. Уви, повсеместното приложение на етатизма дава положителни резултати само за ограничен времеви интервал, а от Москва възпират “реформаторските” му намерения за присламчване към икономическите успехи на бившите съюзници Германия, Италия и Япония. Ала несъмнено именно тогава е зрелият етап на неговата диктатура, която се характеризира със своята двойственост – постепенно въвеждане след 1975 г. на умерена икономическа и културна либерализация (в асинхрон с пълното смразяване в СССР) и решително (преминаващо границите на социалистическата законност) отстояване на монопола над властта. На втората по-ярко изразена тенденция трябва да се отдадат множеството крайни, несъобразени с реалностите в света нормативни и действени интервенции, които изумяват със своята непригодност да разрешат съответните проблемни затруднения. Същевременно законовата платформа на т. нар. социалистическо общество се преработва от юридическите съветници и сътрудници на Живков, за да се повиши релативността на правораздавателната система и номенклатурната елитарна прослойка да излезе извън обхвата на независим съдебен контрол.
 

Жилищната криза поражда бюрократични чудовища

През 1973 г. с приемането на Закона за собствеността на гражданите започва нова кампания на обезправяване на имотните български граждани, което е поредна изява на полицейския, антибългарски характер на живковисткия режим, стремящ се да оцелее сред надигащите се трудности и усложнения от вътрешен и международен характер, възникващи от неспособността или невъзможността подобаващо да се посрещнат бързо протичащите преобразования в динамично променящия се свят и от неувереното управление на социалните процеси в страната. Освен преследването на лицата с незаконно придобити доходи, в закона е застъпена рестрикция за притежаването на повече от един жилищен имот от семейство (изключително интересна комбинация, съвместяваща в един нормативен акт престъпниците, представителите на сивата икономика и собствениците на няколко жилища), които са задължени да прехвърлят на децата си или да продадат на трети лица жилищата в повече от ограничението. Под санкцията му попадат и притежателите на големи вилни имоти, при които летвата на разрешеното е още по-безмислено поставена.[69] Натрупването на средства за преживяване и житейски резерв при “реалния социализъм” се оказва ограничено при твърде нисък таван. Така зависимостта на гражданите от държавата нараства и диктатурата придобива ефикасен инструмент за контрол – постоянната заплаха не само за местоположението в социалната стратификация, но дори и за оцеляването или възпроизвеждането на индивида и семейната общност.
През следващите години множество семейства са принудени фиктивно или ефективно да разтрогнат брака си, за да запазят жилищните си имоти, които са им в повече според властите или да придобият допълнително жилище, за да осигурят бъдещето на децата си. Този закон е показателен за провала на регионалната и жилищната политика в страна с нарастващо индустриално производство, съсредоточено в големите градски центрове, и несъотвестваща му политика за задоволяване на жилищните потребности на експлозивно нарастващото население в промишлените средища. Законът свидетелства и за извратеното разбиране за социализма като почти повсеместен уравниловъчен социален фундамент, сред който елитът има право да решава какви ще са правата на гражданите. Така се подменя автентичното разбиране за социалната справедливост преди всичко като създаване на порядък на равни права и възможности (но не изравнени в уравниловъчен смисъл), на законност и свобода на изявата в рамките на общовъзприети правила и ограничения.[70] Жилищният проблем се оказва източник на опасно напрежение сред всички прослойки на населението, но също предизвиква и бърза промяна в репродуктивните нагласи на българите, които са поставени в притеснителни, пресиращи условия на домашно просъществуване, затрудняващи почивката, семейното им общуване и задоволяване на разностранните житейски потребности.
Главната предпоставка за галопиращата урбанизация е продължаващото форсиране на модернизацията в аграрния сектор. Той е първостепенен източник на стоки за износ и съответно на валута, като фактически през целия период на етатизма осигурява основният дял от средствата за осъществяване на индустриалните проекти. От началото на 70-те години започва нов етап в окрупняването и концентрацията на българските земеделски стопанства.[71] Постепенно из страната се формират т. нар. аграрно-промишлени комплекси, обединяващи територията и активите на няколко земеделски кооператива. На новите стопански структури се вменява и развитието на производството на стоки за потребление, за да се осигури по ритмична и всеобща заетост. Този модернизационенимпулс обаче още повече откъсва селяните от земята като традиционно средство за преживяване и мировъзприятие. Несъмнено с него се разрушават и устоите на традиционната българска селска община, която все още регулира отношенията в аграрните райони.
Основната част от българите от няколко хилядолетия[72] са свързани със селския начин на преживяване и земеделското производство, затова внезапният преход към несобственическо земеделие или към квазиградско пребиваване и неземеделски способи на препитание нанася огромни поражения върху душевността им. Те трудно възприемат правилата на колективното притежание и уравниловъчното възнаграждение за труда им. Още по затруднени са тези, които трябва да привикват към същинския начин на функциониране на градските съобщности и много от тях дълго след заселването им в градовете остават в периферията на градския живот. От друга страна дефицитът на градска (гражданска) и университетска (предполагаща широка експертна дискусионност) културане позволява на набързо огражданения народ на България да функционира според изискванията на модерното градско общество – високо технологично, сложно организирано, с множество вътрешни взаимозависимости, предразполагащо към форсирано разширяване на потреблението и ускорено културно обновяване.
Бързата урбанизация се оказва най-важната промяна в състоянието на населението у нас през втората половина на ХХ век, която води до демографска стагнация и деградация в селските райони, при това не само поради изтеглянето на младото население към градовете. Нарастването на градовете източва не само демографски ресурс, но и средства за изграждането на градските и промишлени центрове, което съществено забавя развитието на селата. Ниското заплащане на труда и малобройните алтернативи за професионална реализация, отчайващото състояние на благоустройството и бавната модернизация на транспортните комуникации, откъсващи ги отградските средища, водят до неудовлетвореност сред жителите в аграрните райони. Българското село е съществено ощетено по отношение на темповете на подобряване на качеството на живот и когато управленците се захващат да изравняват условията на живот в трада и селото, вече е твърде късно. Селската психологическа настройка е дълбоко наранена, а с това замирането на българската народност става все по вероятно.

 

Българският народопсихологически феномен при прехода от патриархално родово домакинство към атомизиране на фамилиитесобствен дом за всяко семейство

Огромно затруднение в големите градски центрове предизвиква жилищното настаняване на прииждащите нови кандидати за граждани, както и задоволяването на жилищните нужди на разрастващите се градски семейства, доколкото младото население на страната се съсредоточава все повече в градовете. През 50-те и 60-те години се правят усилия за насърчаване на гражданската инициатива в жилищното строителство, но в условията на ниски доходи на населението, дефицит на квалифицирана работна ръка, строителни материали и парцели за застрояване, темповете на задоволяване на жилищните нужди в бързо разрастващите се големи градове остават незадоволителни. Градовете все повече се пренаселват въпреки растежа на жилищния им фонд и жилищните несгоди на жителите им започват да контрастират в сравнение с изпразващия се жилищен фонд в селата, където средната площ обитавана от едно лице нараства предимно поради намаляването на населението им.
Ниското заплащане на труда в страната, стесненото предлагане на жилища под наем, предоставянето на евтин кредит и зависимосттта от власта превръщат собственото жилище (включително вилния имот) в една от малкото възможности за инвестиция, за придвижване към по-високо ниво от социалната стратификация и за семейно стабилизиране. Култът към собственото жилище обхваща все по-плътно градското население и се пренася дори в селата под формата на често прекомерно разширяване на жилищната площ на собствения дом, въпреки наложените възпиращи, дори забранителни рамки и в тази сфера. Доколкото собственото притежание на жилище от преобладаващата част от населението оказва стабилизиращ ефект върху поведението на индивидите и състоянието на обществото, то към задоволяване на тази потребност започват да се стремят и управляващите.
За да задоволят лавинообразно разрастващия се жилищен недостиг, властите са принудени да се обърнат към по-евтините, по-малко трудоемки и материалоемки и по-бързи методи на индустриалното жилищно строителство, които за три десетилетия ще обезобразят българското градоустройствено пространство. От втората половина на 50-те години започва въвеждането на нов тип строителство в София – едропанелно жилищно строителство, като през първите години сградите са строени по германски образец. От средата на 60-те години панелното строителство в столицата се разраства след като е внесена съветска инсталация за изработване на панелни елементи.[73] Надеждата е чрез него да се постигнат високи темпове на нарастване на жилищния фонд. От 70-те години едропанелното жилищно строителство и изграждането на различни типове стоманобетонни сгради се индустриализира в национален мащаб. Въпреки това недостигът на жилища за набъбващото градско население продължава да е най-важният проблем в комуналното устройване на жителите на окръжните градове, чиито демографски ръст е напомпван посредством индустриализацията им, подобряването на тяхната жизнена среда чрез допълнително финансиране с държавни дотации и поставянето им във фокуса на регионалното (вкл. комуникационното) развитие на страната.
Една от основните задачи на масовото жилищно строителство е да се осигурят благоприятни жилищни условия за задоволяване на семейните нужди на многодетни и млади новобрачни семейства. Усилията през 70-те години са именно в тази насока. Доколко обаче резултатите от мобилизацията на държавата в жилищния сектор са благоприятни за демографското развитие, въпреки огромните мащаби на строителството, е твърде спорно. Главната причина за допълнително предизвиканата демографска стагнация, колкото и парадоксално да прозвучи, е именно стремежът да се настанят повече семейства в нови домове, независимо от размера на тези жилища. Това води до създаване на жилищен фонд състоящ се предимно от едностайни и двустайни жилища, при което естествено преобладаващата част от обитаващите ги семейства се ограничават до раждането на едно, максимум две деца.
Обещанията на държавното и партийното ръководство към средата на 70-те години да започне масирано задоволяване на жилищните нужди на младите новобрачни и на многодетните семейства претърпява провал. В писмото си до ЦК на ДКМС от 18 юли 1978 г. Тодор Живков отчита, че решенията за предоставяне с предимство на жилища на младите семейства не се изпълняват. Той предлага младежта дейно да се включи в изграждането на нови жилища.[74]
В началото на същата година е приета Наредба за разпределение и продажба на жилища, която предвижда да се създаде Фонд “Млади новобрачни семейства”. За него трябва да се заделят поне 10 % от жилищата с инвеститор съответните народни съвети. Устройването на фонда е уредено в Инструкция № 1 за образуване и използване на жилищен фонд “Млади новобрачни семейства”, обнародвана през юли 1979 г.Според нея млади новобрачни семейства са тези, в които и двамата съпрузи са до 30-годишна възраст, независимо от поредността на брака им. Предоставяните жилища ще са само едностайни и ще представляват оборотен фонд за млади семейства, докато не получат възможност да се преместят в друго жилище. Така младите семейства получават възможност да бъдат настанени в самостоятелно жилище, но фактически за дълъг период са ограничени в рамките на едната му стая. Колко ли деца биха се решили да имат в такава обстановка?
Непосредствено след инструкцията излиза Указ № 1342, където вече е заложено младите семейства да могат да закупуват жилищата.[75] Впоследствие. се предвижда и част от построените държавни жилища (вкл. ведомствени) да се заделят за млади семейства. Ако в съответното ведомство няма такива, то жилищата се заделят за нуждаещите се от народния съвет, на чиято територия се намира ведомството.
От 1984 г. за фонда вече се заделят 25 % от новопостроените жилища. Отново се отменя предоставянето на жилищата само под наем. Право на настаняване в жилищния резерв на фонда получават още самотни майки до 35-годишна възраст, ако са картотекирани, млади овдовели или разведени съпруги, отглеждащи децата си, но също и родители, отстъпили жилището си на младо семейство, в което единият от съпрузите е тяхно дете. Същевременно се издига целта през ІХ-та петилетка всяко новобрачно семейство да получава двустаен апартамент, а многодетното семейство в срок от една година след раждането на трето дете да се нанесе в тристайно жилище.
Що се отнася до многодетните семейства, то те подлежат на процедура на картотекиране и според жилищната им нужда и поредността в списъка на чакащите за жилища се удовлетворяват претенциите им.... когато му дойде времето. Те се разпределят в два основни потока – на желаещи да бъдат настанени под наем в общинско жилище и на такива, които предпочитат да закупят жилище. При вторите с известно предимство са гражданите с тиражиран заем, а също ползващите заем в рубли или канвертируема валута или изплащащи жилището изцяло в брой в конвертируема валута.
В усилията да се ангажират младежите в жилищното строителство, което страдаот съществен дефицит на кадри, се включва ДКМС. През 1980 г се провежда Национална комсомолска конференция. Изготвени са дългосрочни програми за развитие на младежта. Измежду другите проекти за подобряване на социалната среда за младите хора в България се поставя въпросът за ориентиране на младежите към строителството. С последващи нормативни актове се създават условия за привличане на строители измежду младото поколение, които поне временно да участват в строителни дейности. Заделят се 3 % от новопостроените жилища за младежи, които ще работят в строителния сектор 18 месеца с трудов договор. Предоставят се с предимстно материали и механизация за жилищно-строителни кооперации на млади новобрачни семейства, които се изграждат по стопански начин.
Не може да не се признае, че в едно от върховните изпитания за етатисткия режим в България – жилищният въпрос, са вложени огромни организационни старанияи инвестиции. Социалната цел на предприетото повсеместно жилищно строителство в голяма степен е постигната. Създаден е обширен жилищен фонд, което позволява почти повсеместно българските граждани да преминат от патриархални към модерни форми на съжителство. Конституционното им право на жилище е задоволително защитено. Изострянето на жилищната криза от втората половина на 60-те, когато в брачна възраст навлиза поколението на бейби-бума след края на войната, обаче се повтаря през втората половина на 80-те при съзряването на техните деца. И понеже за тези младежи няма да има кой да строи множество нови евтини жилища през 90-те години, мнозина от тях ще се отлеят към чужбина. Голяма част от тях може би завинаги.

Едно от големите неравноправия за българските граждани от тази епоха, предизвикано от жилищния дефицит, е въведеното жителство, което ограничава постоянното заселване на външни лица в големите градове.[76] От 1955 г. е въведено жителство в петте най-големи града София, Пловдив, Сталин (Варна), Бургас и Русе. На следващата година се присъединяват Стара Загора и Плевен. Градацията на ограниченията възхожда и през 1974 г. заселването в градовете е напълно под контрола на този възбранителен режим, с изключение на 32 малки града. Жителите на селата и малките градове фактически са поставени в изолация, но това миграционно сдържане се отнася също в голяма степен до жителите на по-многолюдните селища. Многобройните изключения, привилегии и облекчения относно прилагането на правилата за жителството създават привилигерована прослойка, която не е зависима от закрепостяването. Между облагодетелстваните са и отрудените строители на и работници в Металургичния комбинат “Кремиковци”, както и работещите в строително-монтажните комбинати. Цената на тази социална облага често ще е равностойна на скъсяване на продължителността на техния живот. Парадоксално, но режимът на жителството донякъде стимулира брачността, доколкото бракът с жител на град, попаднал в ограничителния списък, дава право на съответното жителство. Само че в резултат на тази системна брачна принуда и разводимосттта впоследствие нараства. А децата родени в следствие на стремежа към заселване в големите градове все пак трябва да са благодарни на партийното и държавно ръководство.
 

Неуместни способи за интеграция и асимилация на малцинствата

Високата раждаемост при циганите предизвиква бързо изостряне на недостига на жилищно пространство и влошаване на жизнената им среда, особено в кварталите където живеят обособено. Разрастването на маргиналните им поселения в покрайнините на градовете и то предимно около транспортните входно-изходни артерии, представя негативен образ на тези градски центрове и естествено това предизвиква реакцията на централните и местните власти, които все повече осъзнават връзката между поддържането на представителните градски зони със стопанското и социално благополучие на селището. Живков е предприел широка кампания за благоустрояването на централните части на окръжните градове и други емблематични селища (в много случаи унищожавайки техните исторически ядра), за модернизирането на пътните им мрежи, за разширяването им с нови градоустройствени решения – високоетажни жилищни комплекси, като на техния фон циганските “гета” стоят не само анахронично, но дори провокативно. Циганите със самото си присъствие явно саботират благоустройствените мероприятия, които рядко достигат до тях.
От началото на 70-те години започва поетапно преместване на циганските квартални съобщности от покрайнините на градовете към други райони на съответния град или към съседни села. В архивите са запазени свидетелства за изселването им от невралгични пунктове във Варна, Враца, Плевен, Стара Загора, Пазарджик, Ловеч, Асеновград, Поморие и пр За целта им се предоставят държавни жилища или им се отпускат заеми за строеж на жилища. В някои случай изместването се налага или се оправдава с благоустройствени предлози, но разселването им извън градовете съществено ги ощетява.
През 1978-1979 г. стремежът за разселване на “гетата”се превръща в целенасочена политика. Министерският съвет изисква, в изпълнение на решението на Секретариата на ЦК на БКП за подобряване на работата сред циганите, Изпълнителните комитети на Окръжните народни съвети, на чиято територия “живеят компактни маси цигани” да разработят до средата на 1979 г. програми по селищни системи за разсредоточаване на циганите, живеещи обособено в квартали и махали. Ако тези квартали са извън регулацията на населените места, те трябва да бъдат напълно ликвидирани до 1990 г.[77] Изселването на циганите от гетата в покрайнините на големите градове и към селата в околоградските райони допълнително ги профанизира, доколкото тези групи нямат необходимата земеделска култура, а отдалечаването им от градските центрове ги лишава от традиционни способи за препитание.[78]
В безнадежден опит за интегриране на циганското население по това време започва разпръснато или дори компактно заселване на цигански семейства в новите жилищни комплекси, като те предпочитат да заемат предимно партерните етажи.[79] Там където са заселени сред българи или турци повечето от тях се адаптират към новите условия, особено ако са общностите на циганите мюсюлмани. Ала в случаите на по-компактно заселване жизнената среда около тях бързо се влошава. Това предизвиква напускане на съответните жилищни сгради и райони от представителите на другите народности и циганите отново се озовават в обособени поселения. Към 80-те години тяхната общност до толкова се е разраснала, че вече е твърде обременително за останалите интеграцията им да се провежда чрез повсеместното им дисперсиране.
В 1974 г. извършителите на военен преврат в Кипър се опитват да присъединят острова към Гърция. В отговор турската армия окупира северната му част, където преобладават турците. Противопоставянето между Гърция и Турция се отразява върху политическите отношения на Балканите. България замразява преименуването на българите и циганите, изповядващи исляма. Същевременно се извършва анализ на регионалното разположение на мюсюлманските общности у нас. Властите с изненада установяват, че около двадесет хиляди турци са се заселили в окръзи, граничещи с Турция и живеят там обособено. Други са се разположили по стратегически възлови пунктове. В села със смесено население, които са напуснати от българи, мигрирали към градовете, турците заемат мястото им.[80] Три десетилетия след края на Втората световна война управляващите осъзнават, че отговорността им за нарушения етнически баланс и за постепенното разпростиране на чуждо влияние върху значителна част от територията на страната, може да придобие реални трагически измерения. Резултативната реакция ще се състои едно десетилетие по-късно и ще бъде решителна и радикална, ала политически некомпетентна и национално безотговорна. Шокът от турската интервенция в Кипър предизвиква антитурска ксенофобска истерия в България, вероятно подклаждана и от външни сили.
Междувременно националистическата еуфория нараства покрай отбелязването през 1978 г на 100-годишнината от възстановяването на българската държава и три години по-късно на тринадесетвековния юбилей от създаването й (всъщност разпростирането й в североизточната част на Балканите, признато от тогавашната свръхсила Византия, с което България осезателно навлиза в медитераноевропейската зона на постримския цивилизационен обхват). От този период са някои странни прекомерно асимилационни и дискриминационни предложения като искането за отчуждаването или преобразуването в концертна зала на централната синагога в София от 1978 г.[81] и за преименуването на турците с български имена от 1980 г.[82] – отхвърлени по това време, ала твърде симптоматични (още по-необмислено стоят подхвърлянията за необходимостта от преименуване и на арменците).
През 1982 г. е възобновено преименуването на необхванатите в предишните кампании българи и цигани[83], изповядваши исляма, на лицата от смесени (българо-турски и други подобни) бракове и дори на татарите. След оказания глух отпор акцията по преименуването при татарите е преустановена.[84] Все пак изглежда 1982 г. е преломна в използването на административен натиск за асимилиране на мюсюлманските общности. Не след дълго ще се пристъпи към всеобхватна акция на промяна на имената на турците и татарите, на забрана на употребата на турски и татарски език и на преследвания срещу традиционната култура на тези малцинствени общности. “Възродителният процес” ще се окаже най-внезапната, бързо проичаща и широкообхватна асимилационна кампания на Балканите през ХХ век. Тодор Живков засенчва дори Чаушеску, замислил дисперсирането на унгарци и немци и разрушаването на традиционните им обществени структури и връзки чрез административно окрупняване на селата. Сянката на балканския подход по отношение на консолидирането на нацията надвисва буреносно над България и Румъния и ще се разнесе едва с провалянето на диктаторите им.
 

Волунтаризмът на социалното управление като проекция на примитивизма на догматичната идеологизация

След Втората световна война Източният блок е поставен в информационна и концептуалистка самоизолация (произлизаща от догматичната идеологизация) и в технологична (вкл. търговска относно някои продукти на високите технологии с военно предназначение) външна блокада, с което съществено се снижават осведемеността на населението и културния му уровен, намаляват възможностите за повишаване на  производителността на труда, забавя се подобряването на жизненото равнище и качеството на живот. В епоха на изключително бърза технологична и социална модернизация на Западния свят българският народ изостава в стопанското и културното си развитие, въпреки прилагането на догонващата етатистка стратегия, чието разтегляне във времето и твърде едностранчивото й приложение започват да се превръщат в огромен недъг.

Тодор Живков, който не е получил високо образование, но пък притежава политическа гъвкавост и реактивност, се опитва да навакса дефицита на систематична  образованост с привличане в управлението на икономическите и социалните процеси на компетентни и опитни кадри. Поради липса на подобаващо формиран критериен апарат за кадровата политика, той твърде често се поддава на повърхностни впечатления и сугестивни влияния при избора на състава на ръководните екипи в икономическата и социалната област. Въпреки добрия усет за хората обаче, той често се подвежда и предоверява, поради собствената си ограниченост в сложната материя на управлението. И ако в стопанската сфера все пак има някой успешни налучквания, то по отношение на социалното развитие повечето от съветниците му са с непрагматични, демодирани разбирания и програми. Обкръжението на Живков носи отговорността за прекалената застоялост, тесногръдост и еднопосочност на обществените науки у нас, последиците от които все още не може да се преодолеят.
Провалите през първото десетилетие след Априлския пленум убеждават първия секретар на ЦК на БКП и по това време министър-председател, че е необходимо управлението да се издигне на качествено ново ниво, което според него може да се осъществи с все по-широкобхватното прилагане на научнообосновани стратегии и подходи. В тези години се заражда първата вълна на изтикване на социологията като първостепенна научна дисциплина, обслужваща властта и нейните проекти. За нея е отделено място в документите на ІХ конгрес на БКП през 1966 г., а в средата на следващата година излиза специално решение на Политбюро за социологията и социалните проучвания. Веднага след това започват да се провеждат социологически изследвания, свързани с репродуктивните нагласи и развитието на населението.[85] През 1968-а (годината на Юлския пленум) е създаден  социологически институт към БАН, в чийто обхват на проучвания млиза и демографската сфера. В изданията му започват да излизат публикации по демографските проблеми. През същата година е сформиран и Център за социологически изследвания на младежта[86]. Много от социолозите се специализират в демографската тематика и проблемите на младите хора в България.
По късно към Президиума на БАН е сформиран Координационен съвет по демография. В областтта на международното сътрудничество значима роля има Демографската работна група на социалистическите страни. Български представители участват в международни форуми, най-представителни, от които са световните конференции за населението на ООН. От 1983 започва да излиза тримесечника “Население”, профилиран в демографската тематика.[87]
През 1983 г. Пенчо Кубадински, член на Политбюро и председател на НС на ОФ, се включва в теоретичното проясняване на деморафските затруднения и публикува научно-популярната и пропагандна по характера си книга “Дългът на семейството и обществото”, посветена на процесите на разпадане на семейството, преходът към малодетност, отраженията му върху населеността на страната и на необходимостта от провеждане на национална политика за демографско възраждане. През 1986 г. излиза от печат същата книга с ново заглавие “За социалистическото семейство” пак като първо издание.
Организационните усилия за внедряване на научни подходи в управлението на развитието на населението не се ограничават до тесните кръгове на научните среди. След създаването на Съвета по възпроизводство на човешките ресурси към Държавния съвет продължава институционалното устройване или усъвършенстване на мрежата от органи, ангажирани с проучване и регулиране на демографското развитие.[88] Към Министерския съвет с такъв тип въпроси се занимава Социалният съвет.[89] Отговорно министерство по социалната политика е това на труда и социалните грижи, а от средата на 1976 г. министерството на народното здраве (от 1987 г. преименувано на министерство на народното здраве и социалните грижи). Към ЦК на ДКМС се изгражда координационен съвет по проблемите на младото семейство.[90]

Интензивното усъвършенстване от средата на 60-те до края на 80-те години на нормативната уредба за закрила на майчинството и децата и за насърчаване на раждаемостта, както и поставянето на въпроса за повишаване на качеството на населението (не особено резултатно), се дължи до голяма степен на промененото отношение към мястото и ролята на социалните науки в управлението на обществото, ала догматизмът ще задушава голяма част от инициативите за съвременен поглед към проблемите на общественото развитие на България.

Изискването за последователно системно прилагане на марксизъм-ленинизма ще се превърне в оправдание за непригодните примитивни разбирания на идеологическата върхушка по отношение на преобразованията на социума в епохата на форсирана индустриализация и урбанизация.  Въпреки старанията на българската научна общност да се противопостави на отрицателните демографски тенденции, невъзможността да се промени цялостната обществено-политическа обстановка  и ограниченията, наложени от външни фактори, ще продължат да влияят неблагоприятно върху развитието на населението у нас. Оскъдното и не особено адекватно на конкретните обстоятелства социално познание,  ограничените разбирания за обществените отношения и процеси, както и подвеждащо елементарните представи за променящия се свят избуяват до несъвършенства на социалното управление и до допускането на съдбовни грешки, чиито катастрофални последици ще се проявяват тепърва през настоящото столетие

Пронаталистичната корекция сред бездната на икономическото пропадане при късния етатизъм (развития социализъм)

През 1979 г. пълзящата инфлация, диспропорциите в цените на стоките, както и  някои системни или временни затруднения в производството, налагат  да се осъществи съществена корекция на цените на значителна част от потребителските стоки. Инфлационният натиск върху доходите на населението е чувствителен и за да се компенсира отчасти ефекта му, се предприема не само повсеместно увеличаване на заплатите с 25-30 % (повечето от упоменатите в постановлението цени се увеличават много над това ниво)[91], но се въвеждат допълнителни компенсации върху някои социални плащания. Месечните добавки за деца до 16 г. възраст нарастват съответно:
 - първо дете от 5 на 15 лв.;
- второ дете от 15 на 25 лв.;
- трето дете от 35 на 45 лв.;
- четвърто и следващо дете  от 5 на 15 лв.[92]

С прибавените по равно 10 лв. към добавките за всяка група се променят пропорциите между премиите, с което намалява насърчителния ефект при прехода от първо към второ и от второ към трето дете, но добавките за четвърто и следващо дете отново придобиват финансова значимост, особено при семейства с ниски и несигурни доходи.

Друга любопитна уравнителна мярка – особено находчиво популистко попадение – е отпускането ежемесечно по 10 лева помощ за учащите над 16-годишна възраст, ако не получават  стипендия. Това им позволява да разполагат с лични средства за дребни разходи. Поради липсата на работни места със съкратено или гъвкаво работно време, които са подходящи за младежи, преобладаващата част от българските ученици и студенти разчитат единствено на родителска издръжка. Десетте лева отпуснати им от Тодор Живков (както се казваше по онова време) го въздига в образа на “баща на народа”. Е, как в днешно време да не битува носталгия по “реалния социализъм”, не заради такива придобивки като незначителната всеобща стипендия, а поради демонстрираното загрижено отношение към нуждите на хората?

В началото на 80-те години партийното и държавно ръководство предприема нова кампания за пропагандно и концептуално-програмно противодействие на разпростиращата се все по-нашироко демографска криза и на отражението й върху социалната и производствената сфера.[93] Живков поставя тази тема на партийни форуми, а в речта му пред ІХ конгрес на българските професионални съюзи (10 април 1982 г.) е отделено специално място за проблемите на семейството и раждаемостта у нас. Той поставя въпроса за необходимостта майките допълнително да бъдат стимулирани, за да отглеждат децата си до тригодишна възраст в домашни условия. [94]  Да се удължи и срокът за предоставяне на помощ за самотните майки, които сами отглеждат децата си. Да се увеличи допълнителният платен отпуск за гледане на второ и трето дете, прпи условие, че разликата във възрастта с предходното дете не е повече от 30 месеца. Също така предлага да се увеличат месечните добавки за трето и второ дете, като се прилага диференциран подход в зависимост от доходите на член на семейството. Според него до края на 1985 г. напълно трябва да се задоволи потребността от места в детските градини  За целта освен нови детски заведения, изграждани включително със средства на общините, предприятията и кооперативните земеделски стопанства, масово ще се пристрояват и надстрояват сградите на вече съществуващите детски заведения.[95]

Така набелязаните насоки на бъдеща интервенция са показателни за най-актуалните усложнения в процеса на възпроизводство на населението – отказ от повече деца или увеличаване на срока между техните раждания поради разпадане на семейството, трудности при отглеждане на малките деца, раздвояване, разконцентриране на майките между професионалната и семейната реализация. Търсенията на експертите за все по-нови или подобрени инструменти на въздействие върху репродуктивното поведение обаче се ограничават в специализираната полоса на пронаталистичната и просоциалната политика, наместо ясно и решително да се постави въпросът за социално-икономическите предпоставки за ерозиране на семейството и свиване на раждаемостта. Същевременно при набелязването на бъдещите политики за подкрепа на раждаемостта, вероятно поради недостиг на средства, има връщане към дълго отбягваното  преимуществено подпомагане на семействата с ниски доходи.

На 14 април 1982 г. се провежда разширено заседание на Президиума на Националния съвет на Отечествения фронт, на което са обсъдени съвременните аспекти на възпроизводствената и възпитателната функция на семейството и на утвърждаващия се модел на ограничено раждане на деца, който не осигурява възпроизвеждането на поколенията.  Във встъпителното си изказване Пенчо Кубадински, председател на НС на ОФ критикува практиката на “закрепостяване” на младите семейства към предоставяното им с предимство едностайно жилище (отрицанието идва само 3-4 години след въвеждането на този механизъм, което е показателно за неустойчивостта на провежданите политики поради тяхната непригодност още при дефинирането им – б.а.). Той предлага броят на децата в семейството да се отразява не само на обема, но и на цената на предоставяното жилище (тоест за многодетните семейства жилището да е с понижена цена). [96] Това антипазарно предложение не след дълго ще бъде осъществено посредством значително облекчаване на младите семейства с новородени деца при изплащането на заеми за покупка и строеж на жилище, въпреки че държавата вече изпитва затруднения в поддържането на бюджетния си баланс. Тази специфична консерваторска политика (подобна на тачъризма от същата епоха) се уповава на обществения конформизъм при ипотечната зависимост и собственически прагматизъм. На фона на вълненията в Полша и на кризисните явления в страните от Източния блок, това е в голяма степен опит за отлагане или предотвратяване на социален взрив в най-улегналата в колективистичния калъп социалистическа държава. Донякъде успешен.
Два месеца след разширеното заседание е проведен ІХ  конгрес на ОФ където отново са разгледани демографските затруднения като първостепенен национален проблем. Предлага се да се подеме общонародно движение по семейната проблематика.[97]  В края на управлението на министър-председателя на СССР Алексей Косигин (на този пост от 1964 до 1980 г.) федерацията  започва да изпитва съществен продоволствен недоимък.[98] Договорено е България да увеличи доставките на селскостопанска продукция и храни срещу значително допълнително субсидиране. През първата половина на 80-те години българската страна получава около два милиарда преводни рубли субсидии за тези доставки, което не само укрепва режима на Живков, но му позволява да предприеме нови инвестиционни инициативи, някои от които допринасят впоследствие за настъпилия банкрут. За лош късмет по същото време следват няколко неблагоприятни в климатично отношение години, които пренапрягат българското аграрно производство, а на вътрешния пазар се появяват дефицити на стоките изнасяни за СССР. Слабото управление на икономиката утежнява вътрешнополитическата обстановка. Народният присмех градира бедствията – суша, киша, Гриша (Филипов, министър-председател на България от 1981 до 1986 г.).

Живков се опитва да компенсира ефекта от неблагополучията и да обуздае нарастналия обществен ропот като прокарва разширен вариант на заложените през 1982 г. уравниловъчни популистки пронаталистични мерки. В Постановление на ЦК на БКП и МС за по-нататъшно изпълнение на Декемврийската програма за повишаване на жизненото равнище на народа в съответствие с решенията на ХІІ конгрес на БКП[99] се предвижда облекчения при получаване и изплащането на заеми от млади новобрачни семейства, които да се прилагат от 1 юли 1985 г.:
-   да се отпуска на новобрачните семейства заем за строителство или покупка на жилище в размер до 15 000 лв. със срок на погасяване  до 30 години. При раждане на второ дете до четири години след първото от заема да се опрощават 3000 лв., а при раждането на трето  дете в семейството – още 4000 лв.;
-   да се отпуска заем за други цели (извън заема за жилище) до 5000 лв със срок на погасяване до 10 години. При раждане на второ дете  до четири години след първото да се опрощава половината от останалата за изплащане сума по заема, а при раждане на трето – целия остатък.

В постановлението се изисква ДКМС, БПС И ОФ да подпомогнат с допълнителен труд да се изгпраждат надпланово жилища за младите семейства. Препоръчва се да се увеличи делът на кооперативното и индивидуалното жилищно строителство.
Увеличават се месечните добавки за деца пак от 1 юли 1985 г.:
-    за първо дете при раждане на воро дете добавката нараства от 15 на 30 лв.;
-   за воро дете се увеличава от 25 на 30 лв.;
-    за трето дете от 45 на 55 лв.
-   на децата с душевни недъзи и децата на самотни майки ще се изплаща удвоен размер на добавките

Увеличава се отпускът при отглеждане на малко дете:
-   за работещите майки от съответво 6, 7 и 8 месеца след изтичане на отпуска за бременност и раждане се разпростира до навършване на
двегодишна възраст на детето, като обезщетението е в размер на минималната работна заплата.;
-   за студентките във висши и полувисши учебни заведения, редовните аспирантки и жените родили до шест месеца от прекратяване на  трудовите правоотношения сащо ще получават помощ в размер на минималната работна заплата, като дотогава са получавали съответно на поредността на детето помощ през 10, 12 и 14 месеца.

Други подобрения на режима на подпомагане на майките и децата се въвеждат от средата на 1984 г.:
-   правото майката да ползва отпуск за гледане на болно дете със 100 % парично обезщетение се увеличава от 7 на 9-годишна възраст на  детето;
-   безплатните лекарствени средства при домашно и амбулаторно лечение на болни деца да са безплатни до 6-годишна възраст на  детето, наместо до 3 години;
-   препоръчва се да се повиши социалната помощ, която народните съвети дават на неработищи же ни при бременност и майчинство и
на семействата с ниски доходи и с деца до 16-годишна възраст;
-   въвеждат се нови нормативи за издръжка и обзавеждане на детски заведения;
-   с 30 % се завишават нормативите за месечно подпомоагане на деца в неравностойно положение;
-   да се създаде заинтересованост у работоспособните жени пенсионерки да отглеждат деца до тригодишна възраст.

Някои меркии предвиждат социално-битови облекчения и грижи:
-   диспансеризиране на семейството като цяло;
-   на семейства с две и три деца  да се предоставят с предимство места в хотели, почивни станции, туристически хижи, спортни баязи и  пр.

В мероприятията за укрепване на семейството не са забравени предбрачното и брачно възпитание, както и борбата с отрицателните прояви в сферата на бита, дестабилизиращи брака и семейството.  Доколко с тази социална програма е било възможно постигането на оптимални резултати е твърде спорно. Само след пет години тя ще бъде торпилирана от рухването на режима и постепенното премахване на социалните придобивки. Ала тя още при първоначалното си осъществяване демонстрира своята неефективност. В голяма степен тя реално поддържа високо ниво на раждаемост сред маргинализирани и пауперизирани в условията на т. нар. социализъм групи и общности, докато сред широката средна класа (доколкото може да се определи така преобладаващата част от българското население) е възприемана като временен шанс чрез държавната помощ да се заобиколи държавната принуда за полагане на нископлатен труд. Не бива да се учудваме, че такава широка мрежа от социални благини и доволства беше употребена не толкова по предназначение за повишшаване на раждаемостта и подобряване на качеството на населението, а за създаване на съсловие от ползватели на социални блага, без те да имат особен принос за осигуряването им, както би трябвало да бъде според прокламирания основен принцип на “зрелия” социализъм “От всекиму според способностите, всекиму според труда.”
Настъплението срещу ерозирането на брака като основна обществена консервативна институция се подема на широк фронт и с учудваща несъстоятелност и изостаналост спрямо съвременните тенденции по отношение на семейното съжителство. През 1985 г. е приет нов Семеен кодекс. В него е заложено да се изисква при развод съдът да се произнесе за виновника за развода със съответните последствия в бракоразводната процедура. С промяна в Наказателния кодекс се предвижда наказателна отговорност за лице напуснало семейството си и заживяло с друг партньор.  Същевременно народните съвети започват да картотекират семействата без деца или с едно дете, в които жената все още е във фертилна възраст, за да се предприемат действия за убеждаването им за раждане на още деца.[100]  Добре че все пак партийното и държавно ръководство не възприема опита на “братска” Румъния, където усилията на Чаушесску да увеличи раждаемостта са увенчани със свалянето на разрешената за брак възраст от 16 на 15 години.[101]
Особено несправедливо е отношението през тези години към хората, които не са сключили брак или в семействата им не се е родило  дете. Ергенският данък за лицата над 35-годишна възраст се увеличава от 10 на 15 %.[102] Премахва се несъбирането на този данък върху  необлагаемите доходи (до 55 лв.) по данъка върху общия доход, с което данъчната тежест съществено нараства,. Държавата изнемогва и за да  се поемат разходите по пронаталистичната кампания на Тодор Живков и Пенчо Кубадински, се налага да се повиши преразпределянето на  националния доход. Всеобщата относителна незаможност и зависимост на българите се поддържа чрез “оправдана” с високи общонародни  цели обществена солидарност. Със своите характеристики социалната програма от 1984 г. се нарежда между най-ярките прояви на социално  инженерство у нас.

Натрупване на демографски изкривявания и отклонения.
Въпреки полагането на значителни усилия за предизвикване на обрат в процесите на стагниране на числеността и деградиране на качеството на населението, България е една от страните, в които демографската ситуация непрестанно се влошава. Редица характеристики, определящи демографското й състояние излизат извън границите на приемливите стойности или съотношения. Тези отклонения притежават трудноудържима инерция, а съвкупното им въздействие задълбочава всеобщото разстройство на композитната структура на населението.  Колебенията на демографските показатели през отделните години и през по.продължителен период от време създава съществени затруднения при управлението на социалните системи. Особено уязвими са секторите свързани с младото население (най-вече мрежата от детски и образователни заведения), а със застаряването и тези за жителите в напреднала възраст (сферата на здравопазването, социалните услуги и пр.). Историческото развитие на България през ХХ век предполага силно изявена неравномерност между отделните поколения и субпоколенчески групи, предимно поради намаляването на раждаемостта по време на войните и периодите на икономически затруднения, както и компенсаторния й възход впоследствие, когато се формират своеобразни поколенчески вълни.

Заради акумулирането на ефекта от надигане на вълната на раждаемостта при навлизане във фертилна възраст (съответно сключване на брак) на по многобройното следвоенно поколение и от стимулиращата роля на възприетите пронаталистични мероприятия, скокът на раждаемостта в такъв момент може да бъде прекомерно рязък. През 1967 г. се раждат само 124 582 деца, а на следващата година (след приемането на Указа за насърчаване на раждаемостта) вече са 141 460. Това показва, че мерките за насърчаване на раждаемостта са предприети със закъснение и ако бяха приложени пет години по-рано, биха изравнили в голяма степен нивото на раждаемост през 60-те години, когато фактически се появява спад през 1965-1967 г. Подобен скок в раждаемостта се поражда и през 1974 г. – 149 196 деца (след дъното от 1972 г. – 131 316 новородени) в резултат от наталистичната програма от 1973 г. При двете следващи кампании за стимулиране на раждаемостта от 1979 и 1984 г. такъв възход не се състоява. Числеността на родените деца продължава бавно да спада, но всъщност тези интервенции са по-добре прицелени от предишните, доколкото без тях вероятно през 80-те години спадът щеше да е много по-дълбок поради малобройността на младежите, родени през първата половина на 60-те години.

При  програмата от 1984 г. се прилага разхвърляне на стартирането на мерките в поредни години, така че те да не доведат до рязък скок при новородените. Възможно е този опит да е възприет от  СССР, където през 1981 г. се предприемат мероприятия за подпомагане на семейства с деца, които се въвеждат поетапно в различни региони в течение на три години, за да се избегне внезапно надигане на вълната на раждаемостта.[103] За съжаление въздействието от по-късните насърчителните мерки (от 1979 и 1984 г.) е толкова неизявено, че е трудно да се оцени техния принос за поддържането на нивото на раждаемост. Става явно обаче, че пронаталистичната политика вече не работи според очакванията и дори може да е предизвикала психологическа реакция на отхвърляне на опитите за намеса в семейното планиране.

Поощренията за раждаемост може също така да забавят темпа й, поради изчакване от евентуалните правоимащи да бъдат въведени обещаните мерки или да се създадат условия за ползване на предвидените облаги, например стаж за отпуск при майчинство. Такива наблюдения не са правени, но възможността за евентуален контраефект от въвежданите политики трябва да се има предвид.  Преобразованията в България при етатистката реконструкция предизвикват значими премествания на население. Въздействието на механичното движение върху    демографските процеси и структури през тази епоха предизвиква големи неравновесия  в някои селища между половия състав на населението, намиращо се във фертилна възраст, с което непосредствено повлиява върху репродуктивното му поведение. През първите десетилетия мъжете са по-активни във вътрешните миграции към изграждащите се индустриални обекти и големите градове. Впоследствие жените тръгват след тях, за да се реализират семейно и професионално в условията на преобърнат обществен порядък, в който те сякаш вземат инициативата при осъществяването на семейния проект. И доколкото при индустриализацията техният периметър на изява е твърде стеснен, то те намират своето място в града като повишават образователното си равнище. Устремът на българските жени към специализирано или високо образованвие е толкова голям, че четвърт век след началото на преобразуванията делът им във висшите учебни заведения надвишава този на мъжете, а в полувисшите са повече от 2/3 от учащите.[104] Сравнението с около шейсетината държави в международния преглед на статистически годишник за 1973 г. показва, че през 1972 г. няма държава в света, в която жените във висшите учебни заведения да са мнозинство от студентите.[105]
И така през първите десетилетия след края на Втората световна война част от мъжете и жените във фертилна възраст се разминават поради излизане на мъжете от малките населени места. Това ще възпрепятства много от мъжете и жените да си намерят съпрузи или ще забави съществено влизането им в брак. При процеса на наваксване от жените на миграционното им преместване към големите градове, те постепенно задминават мъжете по отношение на напускането на селата и част от .представителите на различните полове отново се разминават.[106] Така например, към края на 1983 г. измежду жените във възрастовата група от 15-19 г. в селата живеят 26.7 % от тях, при мъжете са 27.6 %. В групата от 20 до 24 г. жените в селата са само 15.6 %, при мъжете е подобна стойност – 17.0 %[107], ала при 25-29 годишните жените са 22.7 %, докато при мъжете са 28.1.[108] Несъмнено разминаването по местожителство на част от мъжете и жените във фертилна възраст допринася за ограничаването на раждаемостта сред българското население.       Нарушаването на ритмичността и уравновесеността на възпроизводствения процес поради прекомерна употреба на изкуствения аборт е друг голям проблем, възникнал в България поради бързото разпадането на патриархалните институти и отношения, от една страна, изостаналостта на обществото в създаването на модерни модели на връзки между членовете на двата пола. Вероятно това разминаване е свързано най-вече с православната традиция и консервативна реакция, независимо от проведената секуларизация. Паралелно с това наложеното атеистично възпитание спомага българките да не изпитват възпиращи нравствени угризения при използването на изкуственото помятане като достъпен метод за семейно планиране. Ниската полова и здравна култура на преобладаващата част от българите и липсата на съвременни контрацептивни средства, хедонистичните нагласи и сексуалната революция в условията на социалистическия бетонен град спомагат прилагането на аборта да прерасне във всеобща епидемия.

Въпреки ограничителните режими по отношение на изкуственото прекъсване на бременността, Румъния и България са страните с най-висок коефицент на абортиране в Европа, а вероятно и в световен план. Например, през периода 1975-1979 г. на 1000 жени във фертилна възраст (14-44 години) в Румъния се падат 83.1, а в България 66.1 аборта.[109] Използването на традиционни методи и средства за предпазване от забременяване в Югоизточна Европа обединява държавите с етатистки режим в този регион в неблагополучията им с широкото разпространение на аборта. В края на 70-те години в България 25 % от партньорите  са били постигнати от непланирано и нежелано забременяване, тъй като не са употребявали противозачатъчни средства. В Румъния този дял е 42 %, колкото е и в СФРЮ.[110].

През 1980 г. у нас се извършват 156 056 аборта, докато ражданията са 129 176 – съотношението е 121/100. Несъмнено това състояние на репродуктивна колизия е катастрофално. В значителна степен то е предизвикано от прекалено бързата еманципация на българските жени, свързана с тяхната урбанизация, придобиване на високо образование и повсеместната им професионална заетост. Статусът на равноправие между мъжът и жената, прокламиран още в програмната декларация от септември 1944 г. на правителството на Отечествения фронт и заложен в основния и специализираните закони, обаче съвсем не може да осигури равностойност между мъжа и жената, доколкото единствено жената може да бъде продължител на живота и е естествено да бъде заета през известна част от живота си с тези присъщо неотменими дълг и призвание. Еманципацията се оказва един от основните фактори за стесняване на броя на децата при семейното планиране, което предполага пристъпване към аборт при нежелано забременяване в семейството.

Освен разстройване на ритъма на раждаемостта, прекомерната употреба на изкуственото прекъсване на бременността предизвиква множество други социални проблеми. Уврежда се репродуктивното и психичното здраве на жената,  ерозира връзката между партньорите и пр. Твърде ограничителния режим в Румъния предизвиква нарастване на нелегалното извършване на изкуствен аборт или на опитите за помятане в домашни усровия. Според някои сведения около 10 000 жени умират поради волунтаристичния подход на румънските управляващи към легализирането на аборта. За България такава оценка не е правена.

Застаряването на населението поставя етатисткия режим в България пред нарастваща заплаха от деформация на системата, регулираща доходите, и от социален дискомфорт с непредвидим ответ. През епохата на модернизация се извършва промяна на модела на старческо преживяване – наместо старите хора да бъдат издържани от децата им в рамките на голямо патриархално домакинство, поради разпадането му родителите се стремят да получат пенсионно осигуряване, за да не са в тежест на децата си. През 60-те години пенсионното осигуряване става повсеместно за всички категории трудещи се. Разчита се пенсиите да бъдат изплащани чрез преразпределяне на обществения продукт, без да се формират значителни фондове за натрупване на капитал. Докато икономиката поддържа стабилен растеж, тази система (известна като разходопокривна) работи.

.През втората половина на 70-те години в пенсионна възраст започват да навлизат жените от многобройното поколение, родено след Първата световна война, които се пенсионират пет години по-рано от мъжете.[111] По-ранното им пенсиониране  предполага по-плавно нарастване на пенсионните разходи, но не позволява да се натрупат резерви. През 80-те години започват масово да се пенсионират и мъжете, родени през 20-те години на миналото столетие. Разходите за изплащане на пенсии нарастват значително. Същевременно правителството е принудено периодично да осъвременява пенсиите, за да не изостават от нарастването на останалите доходи. Фискалните трудности нарастват и България не след дълго стига до банкрут, който ще доведе до снижаване на стандарта на живот.

В тази обстановка се проявяват особено силно отрицателните страни на установената схема на изчисляване на трудовия принос на пенсиониращия се, при която се вземат предвид доходите от последното десетилетие преди пенсионирането. Такъв модел осигурява на диктаторския режим висока степен на обществен конформизъм сред поколението в зряла възраст, което се стреми да си осигури по-висок доход в годините преди пенсиониране. Доколкото не се изчислява трудовия принос на индивида от целия му професионален път, то стремежът за по-висок доход през последните години преди пенсиониране води до изкуствено завишаване на доходите, което ще предизвика допълнително напрежение в и без това несъвършенната пенсионна система.

Демографските фактори и затрудненията произлизащи от тях в голяма степен компрометират живковисткия режим, който се опитва да прилага научни методики за контрол на обществото, но така и не успява да приложи научното знание за устойчивото му и балансирано развитие.

 
 

[1] През Втората световна война числеността на изселниците за Турция се свива с изключение на турците от Беломорска Тракия, на които целенасочено са издавани
разрешения за напускане на новоприсъединените земи във връзка с политиката за ребългаризиране на Беломорието.
[2] Българските историци досега не са извършили задълбочено проучване на тези граждански кръвопролития. Основен въпрос е какви са източниците и целите на осъществения
незаконен терор – акт на политическо и лично отмъщение, както и подавяне на евентуална съпротива на прогерманските сили или част от акциите са провокационен опит за
дестабилизиране на Отечествения фронт и на България.
[3] Все пак в този период миграционният баланс е положителен поради приема на бежанци от Беломорието и Западните покрайнини.
[4] Ескалирането на Студената война предотвратява въвеждането на по-мек вариант на институционално налагане на съветската доминация в източноевропейските страни,
което би позволило запазването на стопанския плурализъм и на различни форми на собственост върху средствата за производство. По сетнешните опити СССР да се върне към
смесени стопански практики са предотвратени не без външна намеса. В средата на 1953 г. Лаврентий Берия предлага възвръщане към пазарните механизми на свободния пазар, ала е отстранен от ръководството на КПСС. Икономическите реформи на Никита Хрушчов също са възпряни с неговото сваляне от власт. Когато Алексей Косигин предлага
провежданите от правителството му стопански реформи да доведат до формирането на смесена икономика, настъпва Пражката пролет и идеологическото смразяване в
Източния блок след въвеждането на войските на Варшавския договор в Чехословакия.
[5] Коректно е в ретроспективната литература да се ползва етнонима “цигани” за епохата преди 90-те години на ХХ век, когато организациите на циганите у нас изявяват своето
желание да бъдат назовавани “роми”.
[6] Поради липсата на данни за раждаемостта при религиозните и етническите общности преди 1947 г. не може да се направи сравнение, за да се проследи коректно развитието
й.
[7] Между 1956 и 1965 г. делът на работниците и служещите нараства от 36.7 % на 57.3 %, а през 1975 г. вече достига 90.9 % от икономически активните лица – Изчислено по:
Мичев, Николай. Населението на България. София, 1978, с. 149. Според данните от преброяването през 1956 г. разпределението на населението по обществени групи (активни и
неактивни лица) работници и служащи са 46.2 % от българите, 38.3 % от помаците (българите мюсюлмани), 31.1 % от македонците (македонските българи), 21.9 % от турците,
55.8 % от циганите (при които обаче делът на неактивните лица е особено голям), а за цялото население са 44 %.
[8] За съжаление не са правени обстойни проучвания за въздействието на тази разпоредба върху процеса на дестабилизиране на семейството у нас.
[9] В зоната над 700 м надморска височина към 1946 г.живее 1/12 от населението на страната, а през 1972 г. вече е 1/16 – Изчислено по: Мичев, Николай. Населението на
България. София, 1978, с. 171.
[10] – Стоянов, Валери. Турското население в България между полюсите на етническата политика. София, 1998., с.129.

[11] Виж напр.: Василева, Бойка. Миграционни процеси в България след Втората световна война. София, 1991, 252 с.
[12] Резултатите от преброяванията на населението от 1946 и 1956 г. могат да се намерят в изданията на ЦСУ и интернет-публикациите на НСИ.
[13] ЦДА, ф. 210, оп. 5, а.е. 19, л. 1
[14] Изчислено по ЦДА, ф. 210, оп. 5, а.е. 45, л. 1-2 и а.е. 47,  л. 1-2
[15] Без тези от българите, които са принудени от обстоятелствата да се самоопределят като македонци или помаци. При преброяването от 1946 г. 169 544 души са записани като
македонци, а през 1956 г. 187 789.  Преизчислен делът от общото население на българите заедно с “македонците” е съответно 84.6 % и 86.1 %. За съотносимост на дела на
българите с този от следващите преброявания е редно да се прибави и делът на помаците, които от 1965 г .се причисляват към българите.
[16] Намаляването на числеността на турците се дължи на изселването на около 156 хшляди от тях в Турция между двете преброявания от 1946 и 1956 г. Според тогавашните
оценки около 130 хиляди цигани са се самоопределили като турци (част от тях изглежда още през 1946 г. са били отчетени като турци) и поради това числеността при турците в
сравнение с преброяването от 1946 г. не спада драстично.
[17] Така например в началото на 50-те години мнозина цигани изявяват желание в паспортите им да бъдат записани като турци или българи  – ЦДА, ф.1Б, оп. 6, а.е. 1843,
л.176-177. Особено настоятелни са православните цигани в Ботевградско, желаещи да бъдат регистрирани като българи. – Стоянов, Валери. Турското население в България
между полюсите на етническата политика. София, 1998., с.123.
[18] Според оценка в докладна записка до ПБ на ЦК на БКП от  21 ноември 1961 г., изготвена от  зав.- отделите “Пропаганда и агитация” и “За работа с националните
малцинства” за периода 1947 – 1961 г. 130 хиляди цигани са се регистрирали като турци. – Пашова, Анастасия.  Циганите мюсюлмани – неудобното за комунистическия режим
в България малцинство – е-издание Либерален преглед, 3.04.2011 http://www.librev.com/component/content/article/23-discussion-bulgaria/1186-2011-03-30-18-23-32
[19] ЦДА, ф. 136, оп. 26, а.е. 234, л. 65
[20] Марушиакова, Елена, Веселин Попов. Циганите в България. София, 1993, 92 с.
[21] Според доклад за кражбите на обществена и лична собственост през 1965 г. на 100 000 души се падат 181 осъдени за кражби цигани и 65 от други етноси. Посочено е, че
скитничеството е източник на кражби. Необходимо е да се спомене също, че от заловените в кражба през 1965 г. 22 778 души, на 19 291 им е за пръв път, 6723 са непълнолетни, а
3920 – ученици и студенти. – ЦДА, необработен фонд на Желязко Колев.
[22]   Трябва да се вземе предвид, че около 1/5  от самоопределилите се като турци са с цигански произход.
[23] Пашова, Анастасия.  Циганите мюсюлмани – неудобното за комунистическия режим в България малцинство – е-издание Либерален преглед, 3.04.2011
http://www.librev.com/component/content/article/23-discussion-bulgaria/1186-2011-03-30-18-23-32
[24] Още през първата половина на 50-те години при паспортизацията на населението всички пълнолетни помаци – 80 387 души са записани като българи по
националност.Според тогавашните оценки обаче около половината от тях имат турско самосъзнание. – Стоянов, Валери. Турското население в България между полюсите на
етническата политика. София, 1998., с.122
[25] Изчислено по ЦДА, ф. 210, оп. 26, а.е. 5, л.3 и а.е. 6, л. 2.
[26] Изчислено по ЦДА, ф. 210, оп. 36, а.е. 6, л. 10 и л.  49.
[27] ЦДА, ф. 210, оп. 40, а.е. 5, л. 1-2
[28] ЦДА, ф. 210, оп. 44, а.е. 8, л. 35
[29] Като македонци през 1965 г. са се самоопределили 9.632 души. Увеличението на делът на българите в сравнение с 1956 г. се дължи основно на преустановяване на
самоопределянето като небългари на преобладаващата част от македонските българи и българите мюсюлмани, както и на “предпочитанието” на част от циганите да се
идентифицират като българи.
[30]  Може да се предполага, че този завой е осъществен под давлението на кръговете стартирали през 1934 г. курса към формиране на монолитна национална общност
(достигнал през войната до националистически крайности), които запазват добри позиции във властта след 1944 г. и при десталинизацза ията налагат възвръщане към линията
възприета четвърт столетие по-рано.
[31] Виж напр.: Груев, Михаил. Преорани слогове. Колективизация и социална промяна в българския Северозапад  (40-те – 50-те години на ХХ век). София, 2009. 362 с.
[32]  Данните за българите и помаците вероятно са от репрезентативната разработка на преброяването.
[33]  При българите служащите са 18.5 %, при помаците – 2.8 %, за македонците са 10.4 %, за турците – 2.5 % и при циганите – 0.9 %.
[34] Не случайно в правилника за приложение на указа е застъпено ограничението да не се отпуска този вид помощ на многодетни семейства с работоспособни членове, които
не работят, но безпричинно не упражняват общественополезен труд.
[35] Лесичков, Петър. Работата на народните съвети по изпълняване указа за насърчаване на раждаемостта и многодетството – Народни съвети, кн.4/1956, с. 26-27.
[36] Виж напр.Даскалова, Светла Райко. Правна защита на жената и детето в Народна Република България, София, 1961, 31 с.
[37] Виж от същия автор: Демографската политика на Третото българско царство – Геополитика & Геостратегия, бр. 1/2008, с. 15-22; Българската демографска политика през
40-те години на ХХ век –Геополитика & Геостратегия, бр. 3/2008, с.42-50.
[38] Резултати от отчитане броя на кооперираното население по пол, възраст и състояние на заетост към 30 юли 1966 и 1967 година. София, 1967,  с. 3, 7.
[39] Пак там, с. 4.
[40] Живков, Тодор. Някои основни проблеми на работата с младежта и комсомола. Тезиси развити на заседанието на Политбюро на ЦК на БКП на 12 октомври 1967 г.,
утвърдени от Пленума на ЦК на БКП (26 и 27 декември 1967) като основа за работа с младежта и комсомола. – В: Комсомолската младост на България. София, 1982 с. 50-52.
[41] С тази разпоредба либералният режим на аборт от 1956 г. е премахнат. На 1 октомври 1966 г. в Румъния е издаден Указ №770 (Decretul 770), с който силно се ограничава
възможността за извършване на аборт. В резултат на тази рестрикция на следващата година раждаемостта се удвоява (качва се от 14.3 ‰ на 27.4 ‰) след като в предишното
десетилетие 4 от всеки 5 бременности са завършвали с аборт. (Виж: http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1227769-decreteii-produsele-unei-epoci-care-imbolnavit-romania.htm; за
демографската обстановка в Румъния при управлението на Н. Чаушеско виж също: Месарош, Емил. Демографското поведение и планирането на семейството в Румъния. –
Население, кн. 1/1986, с. 83-93) Този пример изглежда дава допълнителни основания за формирането в България през 1967-1968 г. на нова пронаталистична политика.
[42] Високият размер на ергенския данък всъщност ще облекчава впоследствие приоритетното раждане на едно дете, доколкото отпадането на тежестта на данъка след
сключване на брак и раждане на първото дете се оказва с по-висока тежест от стимулите за раждане на второ дете – Пенков, Пенко. Ефективност на демографските разходи. –
Население, кн. 2/1983, с. 3-18
[43] Статистически годишник на Народна Република България 1974. София, 1974, с.с. 28, 30 32.
[44] Виж напр.: Шаркова, Савина. Социалистическата жена между публичното и частното (1967-1973): Визии, противоречия и политически действия през социализма в България
(Анализ на Решението на Политбюро на ЦК на БКП от 6 март 1973 г. За издигане ролята на жената в изграждането на развитото социалистическо общество) – Годишник
на Софийския университет “Св. Климент Охридски” , Философски факултет, Книга Социология , том 103, с. 61-80.
[45] Динкова, Мария. Страсти по великата женска революция. – Везни, бр. 6-7, с. 42.
[46] Присъщ раздел на закона за народонаселенишето при социализма представлява постановката за пълната рационална заетост на цялото работоспособно население, който е
свързващото звено на последния с икономическите закони на социалисическия начин на производство (Демографический энциклопедический словарь. Москва, 1985, с. 136).
Всъщност поради ниската производителност на труда и малката принадена стойност на производството в държавите с етатистки режими се налага да се повиши заетостта на
населението, за да може да се издържа огромния бюрократичен, отбранителен и полицейски апарат.
[47] Според едно широкообхватно социологическо проучване от края на 60-те години повече от половината от учениците, деца на работещи майки, са оставени през деня без
родителски надзор и грижи. (Жената в стопанския, обществения, културния живот и в семейството. (Резултати от репрезентативно социологическо изследване към 15 декември
1969 г. София, 1972.)
[48] Живков, Тодор. За последователно изпълнение решенията на Десетия конгрес на БКП за повишаване жизненото равнище на народа. (Доклад пред Пленума на ЦК на
БКП 11 декември 1972 г.) – В: Избрани съчинения, т. 20. София, 1976, с. 270-455.
[49] Председателят на КБЖ Елена Лагадинова прокарва включването в отчетния доклад за Х конгрес на БКП текст за необходимостта от изготвяне на научна концепция за ролята
и мястото на жената в социалистишческото общество, както и широк набор от мероприятия в подкрепа на майките и жените, които по-късно са включени в упоменатите
партийни решения от 1972-1973 г. – Динкова, Мария. Цит. съч., с. 41.
[50] Виж напр.:Матова, Йорданка. Основни идеологически проблеми и методически решения при изграждането на прогноза за постепенното поемане на издръжката на
подрастващото поколение от обществото. – В: Жената – труд и бит. София, 1977, с. 333-345. Прогнозата е разработена в Научния център по труда и социалното дело.
[51] Шаркова, Савина. Цит. съч., с. 65.
[52] Работническо дело, бр. 66/7.03.1973, с. 1-3.
[53] Василев, Димитър.  Изводи от 25-годишното легално извършване на изкуствени аборти в европейските социалистически страни. Население, бр. 2/1987, с. 121.
[54] Държавен вестник, бр.15/22.02.1974, с. 7.
[55] Едва тогава размерът на добавките за първите две деца надвишава добавката за трето дете, както е било до 1967 г., въпреки че още от 70-те години основната психологическа
бариера за раждане е поставена при преобладаващата част от семействата между първото и второ дете.
[56] Трифонов, Стайко. Строго поверително. – Поглед, бр. 18/6.05.1991, с. 10.
[57] Асенов, Бончо.Възродителният процес и Държавна сигурност. София, 1996, с. 30-31. Според други данни преименуваните са 220 хиляди – Ахмед, Джемиле. Име,
преименуване и двойнствена идентичност (Българските турци по време на Възродителния процес). – Социологически проблеми, кн. 1-2/2003, с.167.
[58] Стоянов, Валери. Турското население в България между полюсите на етническата политика. София, 1998, с. 122.
[59] Асенов, Бончо. Цит. съч., с. 31.
[60] Трифонов, Стайко. Строго поверително. – Поглед, бр. 19/13.05.1991, с. 10.
[61] Таджер, Витали. Основни положения на новата Наредба за гражданското състояние. – Народни съвети, бр. 2/1976, с 42-43.
[62] “Капитализмът се роди и постоянно се ражда от дребното производство.“ –  Ленин В.И. Марксизъм и ревизионизъм.
http://www.septemvri23.com/Lenin_marxism_i_revisionism.htm
[63] Марков, Георги. Ще изчезне ли българският народ? – Гласове, бр. 6/3 март 2006.
[64] През предходното десетилетие също са се провеждали подобни подборни обучения на неработещи младежи до 18-годишна възраст като вероятно този възрастов обхват е
предполагал по-добри резултати от програмите за квалификация.
[65] В края на 1977 г. тази разпоредба е отменена вероятно във връзка с приемането през същата година на Заключителното комюнике от Белград на Конференцията за
сигурност и сътрудничество в Европа.
[66] Само Албания успява да излезе от пакта без да изпита остротата на съветския силов отпор.
[67] Следващият ще е през 1979-1981 г. – нахлуването в Афганистан и кризата в Полша, а разпадането на Източния блок и на Съветския съюз ще се състои след още една фаза на
цикъла на снлънчева активност през 1989-1991 г. Теорията за влиянието на слънчевата активност върху социалните процеси беше разработена през 20-те години именно в СССР
от Александър Л. Чижевски, но там дълго беше игнорирана или поне не беше допуснато широкото й популяризиране и обществено осмисляне. Възможоно е обаче тя все пак
да е била използвана от външни и вътрешни кръгове за реализирането на техни политически цели.
[68] Повечето от същинските етатистки проекти (Италия, Германия, СССР, Китай) се характеризират с изключителната си социално-икономичиеска динамика и рязък
икономически растеж в началната фаза на развитието им. Тяхна основна слабост обаче е неравномерното разпределяне на тежестта на властта по стените на оциалната
пирамида, което в повечето случаи води до злоупотреба с властта и проиграване на бързо реализираните натрупвания.
[69] Все пак поради обществения отпор и глухия ропот на част от средната класа и управляващата прослойка през следващите години някои от недомислията в закона по
отношение на вилното строителство остават без реализация.
[70] Либерализмът до голяма степен игнорира равенството на възможностите и системните ограничения в обществения живот, на което се дължи неговата реактивност и
динамичен възход, но и по-често проявяваната циклична катастрофичност.
[71] През 60-те години след провала на т. нар. “Голям скок” хватката на етатизацията спрямо селскостопанския сектор се отпуска. На член кооператорите на ТКЗС се предоставя
земя за лично ползване, което до известна степен намалява щетите за обществото от колективизацията на земеделското производство. Увеличава се паричната за сметка на
натуралната част от възнаграждението на кооператорите. В 1968 г. държавата номинално се оттегля от  ръководството на трудово-кооперативните земеделски стопанства,
продължило едно десетилетие.
[72] Научните проучвания за произхода и характера на протобългарската народност противопоставят две основни тези за българите в епохата преди пристигането им в
пределите на европейския континент: 1. индоевропейска (арийска), предполагаща дълготрайна уседналост, обработка на земята и култура на укрепени градски  центрове; 2.
тюрко-алтайска с доминиращо номадство и чергарско животновъдство. Вероятно пристигналите в Европа българи представляват етническа и културна смес от упоменатите, но
спорна остава първоначалната им  лингвистично-родова принадлежност.
[73] В Постановление на ЦК на БКП и МС №39/30.07.1966, насочено към ускоряване на решаването на жилищния проблем в страната, се предвижда разширяването на
производствените мощности от сглобяеми конструкции и елементи.
[74] Живков, Тодор. Учение и труд, жизнерадост и дръзновение. Писмо до ЦК на ДКМС.София, 1978, с.56-57.
[75] Държавен вестник, бр. 67/24.08.1979, с. 721.
[76] Първите ограничения в това отношение са въведени още преди 9 септември 1944 г., така че новата власт взима наготово дискриминационните правила, но в последващите
години твърде усърдно разширява обхвата им.
[77] ЦДА, ф. 136, оп. 66, а. е. 213, л. 146.
[78]  Неотдавна столичен общинар, отговарящ за ромската проблематика, предлагаше подобен подход, като роми от незаконни софийски гета бъдат настанени по изоставените
сгради на военни поделения из Софийското поле. Местното население обаче решително се противопостави, доколкото това решение щеше да създаде непредвидими
затруднения както за местните, така и за ромите.
[79] Мизов, Бойко. За жилищния проблем при циганите. – Социологичеаски преглед, бр. 3/1993, с. 94.
[80] Трифонов, Стайко. Строго поверително. – Поглед, бр. 19/13.05.1991, с. 10.
[81] ЦДА, ф. 136, оп. 58, а. Е. 663, л. 229-237
[82] Трифонов, Стайко. Строго поверително. – Поглед, бр. 19/13.05.1991, с. 10.
[83] Измежду циганите мюсюлмани от началото на 60-те години до 1982 г. 217 651 са подложени на процедура за преименуване като при 208 208 (95.66 %) успешно е наложена
промяна на имената. – Пашова, Анастасия.  Циганите мюсюлмани – неудобното за комунистическия режим в България малцинство – е-издание Либерален преглед, 3.04.2011
http://www.librev.com/component/content/article/23-discussion-bulgaria/1186-2011-03-30-18-23-32
[84] Виж напр.: АМВР, ф. 22, оп. 1., а. е. 180, 181.
[85] Виж напр.: Динкова, Мария. Страсти по великата женска революция. – Везни, бр. 6-7/2003, с. 29; Жената в стопанския, обшествения, културния живот и в семейството.
Резултати от репрезентативно социологическо изследване към 15 декември 1969 г. София, 1972, 218 с.
[86] По-късно прераства в Научноизследователски институт за младежта.
[87] Дотогава публикациите на тази тема са намирали място в списанията “Статистика”, “Планово стопанство и статистика”, “Социологически преглед” и др.
[88] До 1970 г. с демографска проблематика се занимава Централното статистическо управление, от 1969 г. Държавно управление на информацията, което има предимно
регистриращи (статистически) и ограничено направляващи функции – Илиева, Николина. Икономически и социални проблеми на трудовата заетост на жените. София, 1970. 78
с.; Българските държавни институции. 1879-1986. София, 1987, с. 291-292.
[89] Поради експресния характер на настоящото изследване не съм имал възможност да правя задълбочено проучване на архивните фондове на учрежденията свързани с
формирането на социалната политика у нас, поради което прегледът им вероятно е непълен.
[90] Кубадински, Пенчо. Дългът на семейството и обществото. София, 1983, с. 120.
[91] Държавен вестник, бр. 90/13.11.1979, с. 931.
[92] Тези промени, както и увеличаването на детските добавки от средата на 80-те години вече бяха споменати и коментирани, но за прегледност и хронологична
последователност тук ще бъдат разгледани в контекста на събитията и на другите пронаталистични мерки.
[93] По това време излиза решение на Секретариата на ЦК на БКП от 13 май 1982 г. за по-широко  използване на социологическите и психологическите знания за
усъвършенстване на производството, с което се отваря пролом за навлизане на социалните науки в индустриалния сектор.
[94] Живков, Тодор. Да издигнем ролята на българските професионални съюзи в изграждането на развито социаалистическо общество.Реч пред Деветия конгрес на Българските
професионални съюзи.. 10 април 1982..София, 1982, с.41.
[95] Пак там, с. 40.
[96] Кубадински, Пенчо. Ролята на семейството в изграждането на развитото социалистическо общество и задачите на обществеността. Встъпително изложение на разширеното
заседание на Президиума на Националния съвет на Отечествения фронт 14 април 1982.  – В: ОФ и изграждането на развитото социалистическо общество. София, 1982, с. 260-261.
[97] Кубадински, Пенчо. За още по-голям принос на Отечествения фронт в повишаване на обществено-политическата и трудовата активност на народа в изграждането на
развитото социалистическо общество. Отчетен доклад пред Деветия конгрес на ОФ. 21 юни 1982. – В: Отечественият фронт на цялото отечество. София, 1982, с. 113.
[98] Продоволственият недостиг се засилва особено през лятото на 1980 г., когато в Москва се провеждат ХХІІ-те летни олимпийски игри.
[99] Работническо дело, бр. 116/25.04.1984, с. 12.
[100] Пулева, Ана. “Женският  въпрос” в социалистическа България – идеология, политика, реалност. – В: Социализмът: Реалност и илюзии. София, 2003, с. 166-167.
[101] Санду, Траян. История на Румъния. София, 2010 с. 329.
[102] Държавен вестник, бр. 54/12.07.1985, с. 3.
[103] Проблеми на демографската политика (Социална практика и социален ефект). Разговор около кръглата маса. – Население, бр. 1/1989, с. 94.
[104] През 1972 г. жените в полувисшите учебни заведения са 72.2 %, а във висшите – 51.9 %. – Изчислено по: Статистически годишник на НРБ. 1973. с. 486.
[105] Статистически годишник на НРБ. 1973. София, 1973, с. 581
[106] Подобни проблеми възникват и в други социалистически страни и стават предмет на изучаване и противодействие. – Проблеми на демографската политика (Социална
практика и социален ефект). Разговор около кръглата маса. – Население, бр. 1/1989, с. 88.
[107] Не ми е известно дали при мъжете е отразявано отбиването на военна служба като миграционно събитие – б.а.
[108] Изчислено по: Статистически годишник на НРБ 1984.. София, 1984, с. 32.
[109] Месарош, Емил.  Демографското поведение и планирането на семейството в Румъния. – Население, бр. 1/1986, с. 83-93. Данните са по:  World Health Organization –
Regional Publication Evropean. Vol.. 17 – DemograficTrends in the Evropean Region., 1980, p. 114
[110] Василев Димитър. Изводи от25- годишното легално извършване на изкуствени аборти в европейските социалистически страни. Население, бр. 2/1987, с.129-129.
[111] През 1949 г в Закона за общественото осигуряване пределната възраст за пенсиониране на жените е: при І категория труд – 50 годишна възраст, ІІ категория – 55 , ІІІ –
60-годишна възраст. В Кодекса на труда от 1951 г. обаче пределната възраст и по трите категории се намалява с 5 години. – Ангелова, Велика. Проблеми на пенсионното
осигуряване на жените в НР България. – В: Жената – майка, труженичка, общественичка. София 1974, с. 428-429.